Zmeny v právnom postavení verejného ochrancu práv

16.03.2006

Ú S T A V N Ý ZÁKON č. 92/2006 Z. z.  z 3. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z. a ústavného zákona č. 463/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 130 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,“.

Doterajšie písmená f), g) a h) sa označujú ako písmená g), h) a i).

2. V čl. 151a odsek 1 znie:
„(1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným
zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi
práv potrebnú súčinnosť.“.

3. V čl. 151a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Verejný ochranca práv môže predložiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania
podľa čl. 125, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej
osobe alebo právnickej osobe.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4. V čl. 151a ods. 6 sa za slová „o spôsobe právnej ochrany“ vkladá čiarka a slová „o predkladaní návrhov
na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. f)“.

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.ZÁKON č. 122/2006 Z. z.  z 3. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003
Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 618/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písmene c) sa za slovami „v oblasti verejnej správy“ bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa
slová „alebo do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú.“.

2. V § 3 ods. 2 sa slová „štátnej správy súdov“ nahrádzajú slovami „orgánov riadenia a správy súdov“.

3. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Verejný ochranca práv je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie podnetu,
podľa osobitného predpisu.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 13 ods. 3 sa za slovami „akej veci sa týka“ vkladá
čiarka a slová „proti ktorému orgánu verejnej správy
smeruje“.

5. V § 13 ods. 4 sa na konci dopĺňajú nové vety, ktoré znejú: „Ak si adresát nevyzdvihne výzvu podľa prvej
vety do troch dní od jej uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. V prípade, ak v podnete podávateľ uvedie len adresu na elektronickú poštu, výzva podľa prvej vety sa považuje za doručenú uplynutím troch dní odo dňa jej odoslania, aj keď sa adresát o nej nedozvedel.“.

6. V § 14 ods. 3 sa za slovami „Ak verejný ochranca práv zistí“ vkladajú slová „skutočnosti nasvedčujúce
tomu“.

7. V § 14 ods. 4 prvej vete sa slovo „postúpi“ nahrádza slovami „môže postúpiť“.

8. V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Verejný ochranca práv podnet odloží, ak
a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
b) vec, ktorej sa podnet týka, prejednáva súd a nejde o prieťahy v konaní alebo ak už súd vo veci rozhodol,
c) vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava prokuratúra, alebo vec, ktorej sa podnet týka, už prokuratúra preskúmala,
d) vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje príslušný orgán verejnej správy, ktorý nepatrí do pôsobnosti verejného ochrancu práv, alebo o veci, ktorej sa podnet týka, už rozhodol príslušný orgán verejnej
správy, ktorý nepatrí do pôsobnosti verejného ochrancu práv,
e) podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť alebo oznámi, že netrvá na ďalšom preskúmavaní, alebo
f) náležitosti uvedené v § 13 ods. 4 neboli doplnené alebo spresnené v určenej lehote.“.

9. V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) sa podnet netýka osoby, ktorá ho podala, pokiaľ nepredložila písomný súhlas dotknutej osoby na podanie
podnetu alebo písomné plnomocenstvo vo veci,“


10. § 16 znie:

㤠16

(1) Podnet sa považuje za vybavený
a) upovedomením podľa § 14 ods. 2, § 15, § 18, § 22 ods. 1,
b) oznámením a upovedomením podľa § 14 ods. 3,
c) postúpením a upovedomením podľa § 14 ods. 4.

(2) Podnet sa považuje za vybavený aj v prípade, ak písomnosť o vybavení podnetu podľa odseku 1 sa adresátovi nepodarilo doručiť na adresu, ktorú v podnete alebo počas vybavovania podnetu uviedol.“.

11. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „ktorej sa podnet týka,“ dopĺňajú slová „a to aj v prípade, ak osobitný
predpis obmedzuje právo nahliadať do spisov len pre vymedzený okruh subjektov,11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) Napríklad § 23 zákona č. 71/1967 Zb., § 22 zákona
č. 511/1992 Zb.“.

12. V § 17 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „v odôvodnení rozhodnutia“.

13. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Orgány verejnej správy sú povinné umožniť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti verejného
ochrancu práv podľa odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne. Žiadosti verejného ochrancu práv podľa odseku
2 písm. c) až f) sú orgány verejnej správy povinné vyhovieť do 20 dní odo dňa jej doručenia.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

14. V § 17 ods. 5 druhej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

15. § 17 sa dopĺňa novými odsekmi 6, 7 a 8, ktoré znejú:

„(6) Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého niet, vláda Slovenskej republiky podľa odseku 5 sú povinní
oznámiť verejnému ochrancovi práv do 20 dní odo dňa doručenia jeho vyrozumenia opatrenia, ktoré vo
veci prijali.

(7) Ak verejný ochranca práv považuje opatrenia vykonané podľa odseku 6 za nedostatočné, oznámi túto
skutočnosť národnej rade alebo ňou poverenému orgánu.

(8) Pri vybavovaní podnetu je verejný ochranca práv oprávnený nahliadať, robiť si výpisy, odpisy a kópie i zo
spisov v súdnom konaní12a) a v konaní orgánov činných v trestnom konaní vo veciach spadajúcich do pôsobnosti verejného ochrancu práv, ak je to potrebné na riadne vybavenie podnetu. Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 písm. a) až e) sa vzťahujú primerane.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) Zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.“.

16. V § 19 ods. 2 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami
„20 dní“ a slovo „návrhu“ sa nahrádza slovami „výzvy na prijatie“.

17. § 19 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Nadriadený orgán verejnej správy, proti ktorému podnet smeruje, ak takého orgánu niet, vláda Slovenskej
republiky podľa odseku 3 sú povinní oznámiť verejnému ochrancovi práv do 20 dní odo dňa doručenia jeho vyrozumenia opatrenia, ktoré vo veci prijali.

(5) Ak verejný ochranca práv považuje opatrenia vykonané podľa odseku 4 za nedostatočné, oznámi túto
skutočnosť národnej rade alebo ňou poverenému orgánu.“.


18. V § 20 ods. 2 sa za slovami „verejného ochrancu práv“ dopĺňajú slová „do 20 dní odo dňa doručenia vyrozumenia“.

19. § 20 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého niet, vláda Slovenskej republiky podľa odseku 3 sú povinní
oznámiť verejnému ochrancovi práv do 20 dní odo dňa doručenia jeho vyrozumenia opatrenia, ktoré vo veci prijali.

(5) Ak verejný ochranca práv považuje opatrenia vykonané podľa odseku 4 za nedostatočné, oznámi túto
skutočnosť národnej rade alebo ňou poverenému orgánu.“.

20. V § 21 ods. 2 sa slovo „tridsiatich“ nahrádza číslom „20“.

21. § 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, môže podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.“.

22. V § 23 ods. 2 sa za slovami „internetu a“ dopĺňajú slová „dá k dispozícii na zverejnenie do“.

23. § 25 znie:

㤠25
Verejný ochranca práv pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s príslušnými orgánmi verejnej správy
a prokuratúry. Verejný ochranca práv môže spolupracovať aj s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany
práv a slobôd.“.

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 527/2003 Z. z. sa
dopĺňa takto:
V § 23 ods. 2 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
„Správny orgán je povinný umožniť nazerať do spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho
pôsobnosti.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení zákona č. 102/1993 Z. z., zákona č. 165/1993 Z. z., zákona č. 253/1993 Z. z., zákona č. 254/1993 Z. z., zákona č. 172/1994 Z. z., zákona č. 187/1994 Z. z., zákona č. 249/1994 Z. z., zákona č. 367/1994 Z. z., zákona č. 374/1994 Z. z., zákona č. 58/1995 Z. z., zákona č. 146/1995 Z. z., zákona č. 304/1995 Z. z., zákona č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 584/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:


1. § 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Správca dane je povinný umožniť nazeranie do spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 23 ods. 5 sa za písmeno zf) vkladá nové písmeno zg), ktoré znie:
„zg) verejnému ochrancovi práv.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z., zákona č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z. a zákona č. 546/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie
môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným, zákonom,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

2. V § 37 ods. 1 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až f)“.

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
vyhlásil úplné znenie zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 411/2002 Z. z., zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 618/2004 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Zobraziť všetky