Zefektívnenie ochrany práv dieťaťa v Slovenskej republike

26.07.2007

V súvislosti s nedávno zverejnenými Záverečnými pripomienkami Výboru OSN pre práva detí k druhej periodickej správe Slovenskej republiky zo dňa 8. júna 2007 verejný ochranca práv pripomína, že dvere jeho kancelárie sú otvorené každému, vrátane detí.

Verejný ochranca práv v Slovenskej republike od roku 2002 kladie na ochranu práv dieťaťa, ako obzvlášť zraniteľnej skupiny obyvateľstva, mimoriadny dôraz. Od začiatku svojho pôsobenia vybavil verejný ochranca práv a 20 právnych expertov jeho kancelárie takmer 1300 podnetov týkajúcich sa práv detí a poskytol viac ako 2700 právnych usmernení v tejto oblasti. V 3 prípadoch podali podnet verejnému ochrancovi práv priamo deti do 15 rokov a v 10 prípadoch deti do 18 rokov. Niekoľko desiatok detí navštívilo sídlo kancelárie za účelom usmernenia pri riešení ich problému. Deti najviac trápil rozvod rodičov a následné zverenie do starostlivosti jedného z rodičov i výživné a sirotské dôchodky.

Vo svojich odporúčaniach Výbor OSN pre práva detí víta úsilie slovenskej Kancelárie verejného ochrancu práv v oblasti ochrany práv detí a ďalej odporúča urýchlenie zriadenia nezávislého mechanizmu monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý by bol oprávnený získavať a preskúmavať sťažnosti od detí, a ktorý by koordinoval svoju činnosť s ďalšími zainteresovanými orgánmi. Pripomína tiež, že takýto mechanizmus, či inštitúcia (nehovorí priamo o detskom ombudsmanovi) by mal disponovať nevyhnutnými ľudskými a materiálnymi zdrojmi. Verejný ochranca práv sa pritom nebráni rozšíreniu svojej pôsobnosti a právomocí i v oblasti ochrany práv dieťaťa, v súlade s týmito odporúčaniami.

Tiež ENOC (Európska sieť detských ombudsmanov), nezisková asociácia nezávislých inštitúcií ochrany práv detí, ktorá do roku 2007 združila 32 inštitúcií z 23 krajín, nevyžaduje pre členstvo zriadenie samostatných detských ombudsmanov. Podľa nej inštitúcie môžu byť konštituované oddelene alebo môžu tvoriť súčasť nezávislej národnej či regionálnej inštitúcie ochrany ľudských práv, musia však spĺňať určené kritériá.

Výbor OSN zároveň odporúča vytvoriť ministerský výbor pre deti a mládež, ktorý by mal koordinovať aktivity, programy a politiky týkajúce sa ochrany práv detí. Verejný ochranca práv pomôže každému, vrátane detí v prípade, keď už došlo k porušeniu základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Preto od počiatku svojej existencie navrhuje vytvorenie orgánu pri výkonnej moci, ktorý by ochranu práv dieťaťa riešil komplexne, vrátane prevencie, monitoringu, vzdelávania, zosúladenia našej legislatívy s Dohovorom o právach dieťaťa, až po zabezpečenie jeho reálneho uplatňovania v praxi. Je pritom dôležité, aby tento orgán mal aj rozhodovacie právomoci. Zákon totiž verejnému ochrancovi práv umožňuje len apelovať na orgány verejnej správ. Návrh programu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike verejný ochranca práv predložil Národnej rade Slovenskej republiky ako súčasť svojej správy o činnosti za rok 2004.

Verejný ochranca práv pomohol vyriešiť napríklad 16-ročné prieťahy v konaní o určenie výživného pre maloleté dieťa, 8-ročné prieťahy v konaní týkajúcom sa úpravy styku s maloletým zdravotne ťažko postihnutým dievčatkom, ktoré sa samo obrátilo na verejného ochrancu práv, ďalej pomohol odstrániť prieťahy v konaní úradov práce, sociálnych vecí a rodiny napr. pri poskytnutí peňažného príspevku ťažko zdravotne postihnutému šesťročnému dievčatku, ktoré potrebovalo okamžité riešenie svojej situácie a príslušný úrad nekonal, pomohol napr. vybaviť sirotské dôchodky v prípadoch, keď Sociálna poisťovňa nesprávne posúdila skutočný stav veci, prispel tiež k prideleniu mestského bytu matke so štyrmi maloletými deťmi, z toho jedno so zdravotným postihnutím. Slovenský verejný ochranca práv sa pravidelne stretáva so žiakmi základných a stredných škôl, ale aj s pedagógmi, či mamičkami združenými v materských centrách. Venuje sa tiež podmienkam života a ochrane práv detí v detských domovoch, reedukačných, diagnostických a liečebnovýchovných zariadeniach.

Na verejného ochrancu práv sa možno obrátiť písomne (poštou, faxom, e-mailom, prostredníctvom elektronického formuláru) na adrese:

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
P.O.BOX 1
820 04 Bratislava 24
fax: +421/2/48 28 72 03
e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
web: www.vop.gov.sk,

alebo osobne:

- v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv na Nevädzovej 5 v  Bratislave v Ružinove každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. bez potreby objednania sa vopred,

- počas úradných dní v regiónoch Slovenska (v Trenčíne, v Dohňanoch, v Žiline, v Žarnovici, v Poprade, v Prešove, vo Veľkom Krtíši, vo Veľkom Mederi, v Petržalke a od 7. augusta 2007 aj v Nitre. Na prijatie v regióne je potrebné sa objednať. Bližšie informácie môžete získať na kontaktných číslach Kancelárie verejného ochrancu práv: + 421/2/48 28 74 01, 43 63 49 06.)Petra Fűkőová
asistentka pre styk s médiami
Kancelária verejného ochrancu práv
Tel.: 02/48 28 73 47, 02/48 28 74 01
E-mail: fukoova@vop.gov.sk
Zobraziť všetky