Návrh záverečného účtu za rok 2005


OBSAH:
  1. Správa o hospodárení
  2. Tabuľková časť
  3. Príloha
1.  Správa o hospodárení

Verejný ochranca práv je nezávislý ústavný orgán, ktorý sa v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo  s princípmi demokratického a právneho štátu.

Za krátku existencie inštitútu v Slovenskej republike sa verejný ochranca práv pevne etabloval do systému mimosúdnej právnej ochrany.  Kancelária verejného ochrancu práv  pôsobí ako funkčná  právna inštitúcia s vysokým medzinárodným kreditom.

Verejnému ochrancovi práv bolo za štvorročnú históriu jeho existencie v Slovenskej republike  doručených 8 901  podnetov fyzických a právnických osôb. Kancelárií verejného ochrancu práv sa podarilo vybaviť 8 419 podnetov.

Na základe analýzy preskúmavaných podnetov  fyzických a právnických osôb si verejný ochranca práv a jeho kancelária vytýčili úlohy výraznou mierou sa podieľať na zvyšovaní právneho vedomia občanov Slovenskej republiky. Preto je k celkovému počtu vybavených podnetov nevyhnutné dodať, že Kancelária verejného ochrancu práv  nad rámec zákona o verejnom  ochrancovi  práv a  z  vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv  poskytuje právne rady a usmernenia vo svojom sídle v Bratislave a v 9 pôsobiskách po celom Slovensku. Celkovo bolo  nad rámec zákonných povinností  poskytnutých  15 067 právnych rád a usmernení.

Náklady na činnosť verejného ochrancu práv a jeho kancelárie sa  v roku 2005 zabezpečovali z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Príjmy rozpočtových organizácií

Kancelárii verejného ochrancu práv boli v zákone  o štátnom rozpočte na rok 2005 prvýkrát od vzniku inštitúcie rozpočtované príjmy vo výške 50 tis. Sk, aj napriek pripomienkam a pozmeňujúcim návrhom pri schvaľovaní návrhu rozpočtu zo strany Kancelárie verejného ochrancu práv, že výkon pôsobnosti verejného ochrancu práv sa fyzickým a právnickým osobám poskytuje bezplatne.

Jediným príjmom Kancelárie verejného ochrancu práv boli z vratiek z minulého roku, ktoré boli v sume 1504,- Sk prevedené na príjmový účet ŠR.

Zvyšnú sumu bola Kancelária verejného ochrancu práv nútená podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy viazať vo svojich výdavkoch.

 

Výdavky rozpočtových organizácií

Zákonom č. 740/2004 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2005 boli Kancelárii verejného ochrancu práv schválené výdavky  vo výške  34 000 tis. Sk. Prostriedky boli členené  podľa záväzných ukazovateľov nasledovne:

 Text                                                                                                           v tis. Sk

Príjmy kapitoly: (ŠR + EÚ)                                                                             50

Výdavky kapitoly spolu (ŠR + EÚ)                                                                34 000

      z toho:

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)                                             15 000

A.3. Kapitálové výdavky (700)                                                                        500

Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený desiatimii rozpočtovými opatreniami.
 
Rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 24.03.2005 bolo Kancelárii verejného ochrancu práv povolené prekročenie limitu výdavkov záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2005 v súlade s uznesením vlády SR č. 963 zo dňa 13.10.2004. Rozpočtovým opatrením sa v súlade so zákonom č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákonom č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov zabezpečila úprava platu verejného ochrancu práv.

 

Upravený rozpočet po rozpočtovom opatrení č. 1:

 Výdavky kapitoly spolu (ŠR + EÚ)                                                                34 099

z toho:

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)                                             15 090

F. Rozpočet kapitoly podľa programov                                                          34 099

     06Q Ochrana základných práv a slobôd

 

Rozpočtovým opatrením č.2 bolo Kancelárii verejného ochrancu práv povolené prekročenie limitu výdavkov záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2005 v súlade s uznesením vlády SR č. 963 zo dňa 13.10.2004 o 472 tis. Sk.

 

 Upravený rozpočet po rozpočtovom opatrení č. 2:

 Výdavky kapitoly spolu (ŠR + EÚ)                                                                34 571

z toho:

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)                                             15 440

F. Rozpočet kapitoly podľa programov                                                         34 571

     06Q Ochrana základných práv a slobôd

 

Rozpočtovým opatrením č.3 bolo Kancelárii verejného ochrancu práv povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov o 236 tis. Sk, ktoré bolo kryté viazaním rozpočtových prostriedkov na podpoložke 631 002. Uvedené prostriedky boli použité na vypracovanie Bezpečnostného projektu Kancelárie verejného ochrancu práv v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 
Upravený rozpočet po rozpočtovom opatrení č. 3:

Výdavky kapitoly spolu (ŠR + EÚ)                                                                34 571

 

z toho:

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)                                             15 440

A3.. Kapitálové výdavky (700)                                                                           736

F. Rozpočet kapitoly podľa programov                                                         34 571

     06Q Ochrana základných práv a slobôd

Rozpočtovým opatrením č. 4 došlo z prevádzkových dôvodov k presunu rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej kategórie „Tovary a služby“ bez zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu vo výške 239 tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č. 5 došlo z prevádzkových dôvodov k presunu rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej kategórie „Tovary a služby“ a „Bežné transfery“             bez zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu vo výške 210 tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č. 6 došlo z prevádzkových dôvodov k presunu rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej kategórie „Poistné a príspevok do poisťovní“ a „Tovary a služby“ bez zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu vo výške 365 tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č. 7  bolo Kancelárii verejného ochrancu práv povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov ŠR na rok 2005 vo výške 187 tis. Sk, ktoré bolo kryté viazaním prostriedkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní. Prostriedky boli použité na nákup softvéru a prevádzkového zariadenia, ktorých potreba vznikla analýzou bezpečnostných rizík, ktorá bola súčasťou Bezpečnostného projektu Kancelárie verejného ochrancu práv podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Rozpočtovým opatrením č. 8  boli Kancelárii verejného ochrancu práv viazané výdavky v kategórii „Tovary a služby“ vo výške 48 496,- Sk z dôvodu neplnenia príjmovej časti rozpočtu Kancelárie verejného ochrancu práv.

Kancelárii verejného ochrancu práv boli v zákone  o štátnom rozpočte na rok 2005 prvýkrát od vzniku inštitúcie rozpočtované príjmy vo výške 50 tis. Sk, aj napriek pripomienkam a pozmeňujúcim návrhom pri schvaľovaní návrhu rozpočtu zo strany Kancelárie verejného ochrancu práv, že výkon pôsobnosti verejného ochrancu práv sa fyzickým a právnickým osobám poskytuje bezplatne.

Kancelária verejného ochrancu práv odviedla na príjmový účet v roku 2005 1504,- Sk z vratiek z minulého roku.

Rozpočtovým opatrením č. 9 došlo z prevádzkových dôvodov k presunu rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej kategórie „Tovary a služby“, „Poistné a príspevok do poisťovní“ a „Bežné transfery“ bez zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu          vo výške 321 tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č. 10 došlo z prevádzkových dôvodov k presunu rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej kategórie „Tovary a služby“ vo výške 641,- Sk.

 
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2005

Kancelária verejného ochrancu práv vyčerpala 15 437 tis. Sk na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610), čo predstavovalo 99,98% upraveného rozpočtu a v súvislosti s tým Kancelária verejného ochrancu práv odviedla 4 578 (99,96%) tis. Sk ako poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620).

Kancelária verejného ochrancu práv  použila 13 510 tis Sk na tovary a ďalšie služby (630), čo predstavovalo 99,78% upraveného rozpočtu. Rozbor výdavkov tejto kategórie poukazuje na vysoké náklady za prenájom kancelárskych priestorov (takmer 54% všetkých výdavkov na tovary a služby), čo je spôsobené tým, že napriek veľkej snahe Kancelárie verejného ochrancu práv o získanie priestorov vo vlastníctve štátu, nebola doposiaľ úspešná a Kancelária verejného ochrancu práv nevie túto situácia bez pomoci kompetentných orgánov vyriešiť. Verejný ochranca práv sa v roku 2004 opätovne obrátil na kompetentné orgány vrátane predsedu vlády Slovenskej republiky a viacerých ministrov so žiadosťou o pomoc pri riešení zabezpečenia trvalého sídla Kancelárie verejného ochrancu práv.

S rastúcim  počtom občanov , ktorý sa obracajú na verejného ochrancu práv rastú aj náklady  na úhradu za poštovné, telekomunikačné služby a kancelárske potreby.   

Kancelária verejného ochrancu práv sa snažila naďalej aj v roku 2005 približovať svoju činnosť  občanom regiónov  Slovenska, aby priamo vo svojom regióne mali možnosť  stretávať s odbornými  zamestnancami a v priamom kontakte riešiť svoje podania  na verejného ochrancu práv. Kancelária verejného ochrancu práv v spolupráci s miestnou samosprávou vykonáva svoju činnosť v nasledujúcich pôsobiskách: Prešov,  Veľký Krtíš, Trenčín, Žarnovica, Žilina, Veľký  Meder, Poprad ,Dohňany a Petržalka.

V roku 2005 sa verejný ochranca práv a zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu zúčastnili na viacerých zahraničných konferenciách a podujatiach venovaných problematike ochrany základných práv a slobôd. 

V dňoch 24. až 25. júna 2006 sa v Budapešti konal Summit ombudmanov krajín V4 za účasti Lenkovicsa Barnabása - Országgyulési Biztos Hivatala, Otakara Motejla - veřejného ochránce práv v Českej republike, Pavla Kandráča - verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, Stanislawa Trociuka - zástupcu Rzecznika Praw Obywatelskich Poľska. Hlavným obsahom rokovaní bolo uplatňovanie „práv k sociálnym istotám“. Dôraz kládli na právo na prácu, právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu ako aj pri strate živiteľa, právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, právo na vzdelanie, sociálne dávky a podporu rodiny.

Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv sa v dňoch 31.3.2005 - 1.4.2005 zúčastnil 9. okrúhleho stola európskych ombudsmanov, ktoré sa konalo pri príležitosti 50. výročia založenia úradu ombudsmana v Dánsku.

Dňa 8. júna 2005 sa na pozvanie rakúskeho ombudsmana Petra Kostelku uskutočnila oficiálna návšteva slovenského verejného ochrancu práv u svojich kolegov v Rakúsku.

Dňa 15. júna 2005  sa verejný ochranca práv Pavel Kandráč zúčastnil na vedeckej konferencii "Moderná verejná správa a ombudsman" v Brne.

V dňoch 11.-13. septembra 2005 sa pod záštitou európskeho ombudsmana a národného ombudsmana Holandska uskutočnil v Haagu 5. seminár národných ombudsmanov členských štátov Európskej únie. Na seminári, ktorého hlavou témou bola "Úloha inštitúcie ombudsmana a podobných inštitúcií pri implementácii práva Európskej únie" sa zúčastnil i verejný ochranca práv.

V dňoch 19. - 22. októbra 2005 sa na pozvanie ombudsmana autonómnej oblasti Vojvodina, Srbsko a Čierna Hora zúčastnil zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii "Ombudsman v multikulturálnych spoločnostiach". Účastníci konferencie, rozdelenej do troch témetických okruhov sa venovali najmä medzinárodným štandardom a národnej legislatíve postavenia ombudsmanov, úlohe ombudsmana pri potláčaní nacionalizmu a xenofóbie ako aj úlohe ombudsmana pri vzdelávaní a zvyšovaní právneho vedomia.

Kancelária verejného ochrancu práv organizovala v roku 2005 niekoľko významných podujatí. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a za účasti zástupcov ombudsmanských inštitúcií krajín V4, Rakúska a miestneho ombudsmana z Talianska, právnikov, psychológov, pedagógov, zástupcov orgánov verejnej správy a mimovládnych organizácií uskutočnila medzinárodná konferencia „Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva“. Obsah konferencie bol zameraný na trestnoprávne, kriminologické, penologické, pedagogické, psychologické a sociálne problémy súvisiace s trestným konaním. Najčastejšie diskutovanými problémami boli rekodifikácia trestnoprávnych predpisov, najmä v súvislosti s trestným konaním nad "mládežou", postavenie obetí v trestnom konaní, obmedzenie osobnej slobody pri výkone väzby a trestu odňatia slobody a praktické problémy pri výkone činnosti ombudsmanov v oblasti trestného práva.

Dňa 25. októbra 2005 sa  uskutočnil XIV. ročník cyklu konferencií a seminárov „Dieťa v ohrození“. Základnou témou tohto ročníku bola problematika „Práva detí na životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj“. Obsah konferencie bol zameraný na právne, pedagogické, psychologické a sociálne aspekty výchovy a vzdelávania detí, ochranu práv dieťaťa v spoločnosti ako aj pôsobenie štátnych a neštátnych subjektov pri uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa. Organizátorom konferencie, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia štátnych orgánov, orgánov samosprávy, akademickej obce i mimovládnych organizácií v Slovenskej republike ako aj hostia zo susednej Českej republiky bol verejný ochranca práv v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a s Detským fondom Slovenskej republiky.

Ďalšie významné položky tejto kategórie tvorili výdavky na vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme, nákup odbornej literatúry, zbierok zákonov, lístkovníc, interiérového vybavenia kancelárií a stravovanie zamestnancov, ktoré Kancelária verejného ochrancu práv zabezpečuje prostredníctvom stravných kupónov a údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru. Ide najmä o údržbu a aktívne zásahy do informačného systému na spracovanie podnetov v súlade so zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv  v znení neskorších predpisov a  zákonom č. 395/2002Z. z. o  archívoch  a  registratúrach   a o doplnení   niektorých    zákonov.

Kancelária verejného ochrancu práv vyplatila 40 tis. Sk na bežné transfery (640) , ktoré boli použité na nemocenské dávky pre zamestnancov za prvých desať dní pracovnej neschopnosti a na členský príspevok Medzinárodnej inštitúcii ombudsmanov.

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol 923 tis., ktoré boli použité  na nákup jedného osobného počítača, skartovacieho prístroja,  obstaranie programového vybavenia automatizovaného systému právnych informácií, Bezpečnostného projektu Kancelárie verejného ochrancu práv     podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, sofvéru a prevádzkového zariadenia, ktorých potreba vznikla analýzou bezpečnostných rizík, ktorá bola súčasťou Bezpečnostného projektu Kancelárie verejného ochrancu práv.


Celkové príjmy kapitoly Kancelárie verejného ochrancu práv boli 2 tis. Sk  a   výdavky 34 488 tis Sk, čo predstavovalo 99,9% plnenie rozpočtu.


Vyhodnotenie rozpočtových programov

Kancelária verejného ochrancu práv mala v roku 2005 jeden rozpočtový program, ktorý realizuje druhý rok.

Program : Ochrana základných práv a slobôd.

Zámer: Podieľať sa na ochrane základných práv a slobôd pri činnosti orgánov verejnej správy.

Ciele:
  1. Vytvárať podmienky pre vybavenie 500 podnetov ročne.
  2. Poskytnúť 100 hodín ročne bezplatného právneho poradenstva v regiónoch Slovenskej republiky.
 
Ukazovatele :
  1. Počet vybavených podnetov ročne.
  2. Počet hodín ročne bezplatného právneho poradenstva poskytnutého v regiónoch Slovenskej republiky.

Vyhodnotenie rozpočtových programov :
  1. V roku 2005 bolo vybavených  2821 podnetov.
  2. V roku 2005 Kancelária verejného ochrancu práv poskytla občanom 210 hodín bezplatného právneho poradenstva v regiónoch Slovenskej republiky.

Iné hodnotené oblasti

Činnosť Kancelárie verejného ochrancu práv v roku 2005 zabezpečovalo 26 zamestnancov v štátnej službe / z tohto počtu 24 s právnickým vzdelaním/ a 12 zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.  roku 2005 Kancelária verejného ochrancu práv realizovala ..... výberových konaní, z toho  ... na miesta voľné štátnozamestnanecké miesta odborných pracovníkov v právnych odboroch kancelárie.  Prevažná väčšina štátnych zamestnancov už absolvovala kvalifikačné skúšky a tým splnila podmienky  na vymenovanie do stálej štátnej služby. 

Najdôležitejšie operácie na majetkových účtoch súvahy boli nákup jedného osobného počítača, skartovacieho prístroja,  obstaranie programového vybavenia automatizovaného systému právnych informácií a Bezpečnostného projektu Kancelárie verejného ochrancu práv.

Kancelária verejného ochrancu práv neevidovala k 31.12.2004 žiadne záväzky ani pohľadávky s výnimkou vzťahov vyplývajúcich z výplaty decembrových miezd, ktoré boli realizované v januári 2006.

 
3. Príloha

Kancelária verejného ochrancu práv nemá žiadne podriadené rozpočtové ani príspevkové organizácie.

Bratislava, marec 2006

Henrieta Antalová                
vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv