Návrh záverečného účtu za rok 2003

Číslo: 478/04/KVOP

PREDKLADÁ:
Henrieta Antalová
vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv

OBSAH:
  1. Správa k návrhu záverečného účtu
  2. Tabuľková časť

Bratislava apríl 2004


1. Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia.

Vytvorenie inštitútu verejného ochrancu práv bolo jednou z podmienok pre vstup Slovenska do Európskej únie. Inštitút verejného ochrancu práv a budovanie jeho úradu sú pre Slovenskú republiku výzvou najmä z dôvodu jeho významu v kontexte novej Európy, kde  je ochrana základných práv a slobôd považovaná za jednu z hlavných priorít.

27. marca 2004 uplynuli dva roky od zvolenia prvého verejného ochrancu práv v Slovenskej republike. Za toto krátke obdobie činnosti sa napriek niektorým problémom podarilo vybudovať funkčnú právnu inštitúciu s vysokým medzinárodným kreditom.

Verejnému ochrancovi práv bolo za dva roky činnosti doručených 3955 podnetov fyzických a právnických osôb. Kancelária verejného ochrancu práv   okrem    vybavenia 2153 podnetov,  nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv a z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv poskytla  v roku 2003 celkom 2968 právnych rád a usmernení.

Náklady na činnosť verejného ochrancu práv a jeho kancelárie sa podľa § 27 ods. 6 zákona č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv zabezpečujú zo samostatnej rozpočtovej kapitoly.


1.1   Príjmy rozpočtových organizácií

Kancelária verejného ochrancu práv nemala v zákone  č. 750/ 2002 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2003 rozpočtované príjmy, nakoľko výkon pôsobnosti verejného ochrancu práv sa fyzickým a právnickým osobám poskytuje bezplatne.

Jediným stabilným príjmom Kancelárie verejného ochrancu práv sú prijaté úroky z účtov finančného hospodárenia.

Skutočné príjmy Kancelárie verejného ochrancu práv boli vo výške 54 tis. Sk, z toho 1 tis. Sk boli prijaté úroky a 53 tis. Sk vrátené prostriedky dodávateľmi tovarov a služieb z roku 2002.


1.2    Výdavky rozpočtových organizácií

Zákonom č. 750/2002 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2003 boli Kancelárii verejného ochrancu práv schválené výdavky vo výške  23 338 tis. Sk. Prostriedky boli členené podľa ekonomických ukazovateľov nasledovne:

 
Bežné výdavky (600).............20 838
z toho:

610...........................8 957
620...........................3 455
630...........................8 426

Kapitálové výdavky................2 500
z toho:
 
710............................2 500

Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený piatimi rozpočtovými opatreniami.

Rozpočtovým opatrením č.1 boli Kancelárií verejného ochrancu práv uznesením vlády Slovenskej republiky č.89 z 5.2.2003 viazané prostriedky vo výške 165 tis Sk v súvislosti s investičným projektom Trnava- Juh.  Kancelária verejného ochrancu práv tieto prostriedky viazala v kapitálových výdavkoch.

Rozpočtovým opatrením č.2 boli dňa 18.3.2003 presunuté prostriedky z položky 620 (poistné) na položku 640 (bežné transfery) v sume 313 tis. Sk, z dôvodu realizácie krytia  príplatkov k nemocenskému a na odstupné zamestnancom.  

Rozpočtovým opatrením  č. 3 zo dňa 8.8.2003 na základe uznesenia vlády SR č.681 bolo Kancelárií verejného ochrancu práv povolené prekročenie limitu výdavkov nasledovne:

Výdavky kapitoly spolu: o 88tis.

z toho:

            610 o 64 tis.
            620 o 24 tis.

Rozpočtovým opatrením  č. 4 zo dňa 14.11.2003 boli Kancelárií verejného ochrancu práv presunuté prostriedky z položky 620 (poistné) na položku 640 (bežné transfery) v sume 700 tis., ktoré boli použité na odstupné zamestnancom podľa §105a zákona č. 312/2001 Z.z.

Rozpočtovým opatrením č. 5 zo dňa 12.12.2003 boli presunuté prostriedky z položky 610 (mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania) na položku 630 (tovary a služby) v sume 1 000 tis. Sk. Prostriedky KVOP využila na zariadenie a vybavenie kancelárskych priestorov a na nájomné za prenájom v roku 2003. Táto situácia bola spôsobená pretrvávajúcimi problémami pri postupnom obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest, ako aj nevyhnutná potreba rozšírenia kancelárskych priestorov pri snahe čo najskôr naplniť schválenú systemizáciu zamestnancov pre Kanceláriu verejného ochrancu práv v budúcom roku. V roku 2003 sa zvýšil počet zamestnancov v úrade z 24  na 31 zamestnancov.


Rozbor čerpania výdavkov za rok 2003

Kancelária verejného ochrancu práv vyčerpala 8021 tis. Sk na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610), čo predstavovalo 100% upraveného rozpočtu a v súvislosti s tým Kancelária verejného ochrancu práv odviedla 2347 tis Sk ako poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce (620).

Kancelária verejného ochrancu práv  použila 9537 tis Sk na tovary a ďalšie služby (630), čo predstavovalo 100% upraveného rozpočtu. Rozbor výdavkov tejto kategórie poukazuje na vysoké náklady za prenájom kancelárskych priestorov (takmer 54% všetkých výdavkov na tovary a služby), čo je spôsobené tým, že napriek veľkej snahe Kancelárie verejného ochrancu práv o získanie priestorov vo vlastníctve štátu, nebola doposiaľ úspešná.

S rastúcim  záujmom občanov o činnosť verejného ochrancu práv rastú aj náklady na úhradu za poštovné, telekomunikačné služby a kancelárske potreby.

V snahe priblížiť Kanceláriu verejného ochrancu práv občanom aj z iných častí Slovenska, Kancelária verejného ochrancu práv v spolupráci s miestnou samosprávou uskutočňovala pravidelné tuzemské pracovné cesty v regiónoch Slovenska (Trenčín, Dohňany, Banská Bystrica, Žilina, Veľký Meder a Poprad).

V roku 2003 boli uskutočnených aj 5 zahraničných služobných ciest, na ktoré Kancelária verejného ochrancu práv použila 149 tis. Sk. Žiaľ napriek veľmi dobrej spolupráci s európskymi inštitúciami podporujúcimi ochranu základných  práv a slobôd a obojstrannému záujmu spolupracovať a participovať    na ďalšej spolupráci, Kancelária verejného ochrancu práv sa mohla zúčastňovať iba na tých najvýznamnejších. Išlo o VIII. kolo okrúhleho stola Európskych ombudsmanov v Osle, Implementačná schôdzka OBSE k ľudskej dimenzii vo Varšave, Medzinárodný okrúhly stôl pre novovzniknuté inštitúcie ombudsmanov v Kirgizsku a "Liason Meeting 2003" v Štrasbourgu organizavaný Európskym obudsmanom, pánom Nikiforosom Diamandourosom na tému "Európske informácie, poradenstvo a spravodlivosť pre všetkých".

Ďalšie významné položky tejto kategórie tvorili výdavky na vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme, nákup odbornej literatúry, zbierok zákonov a stravovanie zamestnancov, ktoré Kancelária verejného ochrancu práv zabezpečuje prostredníctvom stravných kupónov.

Kancelária verejného ochrancu práv vyplatila 950 tis. Sk na bežné transfery (640) , ktoré boli použité na príplatok k nemocenskému štátnym zamestnancom a na úhradu odstupného zamestnancom podľa §105a zákona č. 312/2001 Z.z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol 2333 tis. Sk. Najvýznamnejšou investíciou v roku 2003 bolo obstaranie informačného systému na spracovanie podnetov - interný workflow prispôsobený na vybavovanie podnetov podľa zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv  a  v súlade so zákonom č. 395/2002Z. z. o  archívoch  a  registratúrach   a o doplnení   niektorých    zákonov. Je to systém  podporovaný a odporúčaný Európskou úniou pre  verejnú správu s možnosťou využitia elektronického podpisu. Ďalšou nevyhnutnou investíciou bolo obstaranie bezpečnostného projektu pre potreby Kancelárie verejného ochrancu práv  v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov údajov. Ďalšími investičnými akciami boli nákup výpočtovej techniky pre novoprijatých zamestnancov a zabezpečovacieho zariadenia. Kapitálové výdavky boli čerpané na 99,9 % upraveného rozpočtu.


2. Prostriedky prijaté z predvstupových fondov EÚ

Kancelária verejného ochrancu práv neprijala z predvstupových fondov Európskej únie žiadne prostriedky.


3. Vyhodnotenie rozpočtových programov

Program : Ochrana základných práv a slobôd.

Zámer: Podieľať sa na ochrane základných práv a slobôd pri činnosti orgánov verejnej správy.

Ciele:
  1. Vytvárať podmienky pre vybavenie 500 podnetov ročne.
  2. Poskytnúť 100 hodín ročne bezplatného právneho poradenstva v regiónoch Slovenskej republiky.
Ukazovatele:
  1. Počet vybavených podnetov ročne.
  2. Počet hodín ročne bezplatného právneho poradenstva poskytnutého v regiónoch Slovenskej republiky.
Vyhodnotenie rozpočtových programov :
  1. V roku 2003 bolo vybavených 1274 podnetov.
  2. V roku 2003 Kancelária verejného ochrancu práv poskytla občanom 312 hodín bezplatného právneho poradenstva v regiónoch Slovenskej republiky.

4. Záver

Celkové príjmy kapitoly Kancelárie verejného ochrancu práv boli 54 tis. Sk a výdavky 23 188 tis Sk, čo predstavovalo 99,7% plnenie rozpočtu. Kancelária verejného ochrancu práv usporila v roku 2003 73 tis. Sk, najmä vďaka nečerpaniu príplatkov k nemocenskému štátnym zamestnancom, čo spôsobila nulová práceneschopnosť štátnych zamestnancov v posledných mesiacoch roka.

Na základe písomného požiadania verejného ochrancu práv vykonal Najvyšší kontrolný úrad v roku 2003 kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a nakladania s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv. Účelom kontroly bolo zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri rozpočtovom hospodárení a pri správe a ochrane majetku štátu v roku 2002 a v 1. štvrťroku 2003.  Kontrolou nebolo zistené porušenie rozpočtovej disciplíny.