Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na výročnom stretnutí a generálnom zhromaždení členov Európskej siete detských ombudsmanov (ENOC) v Paríži

25.09.2009

V dňoch 23. – 25. septembra 2009 sa v Paríži konalo výročné stretnutie a generálne zhromaždenie členov Európskej siete detských ombudsmanov (ENOC), na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv. V úvode stretnutia prítomní členovia siete predniesli najdôležitejšie body zo svojich výročných správ z činnosti detských ombudsmanov za uplynulý rok. Komisár Rady Európy pre ľudské práva označil za kľúčový bod Dohovoru o právach dieťaťa najlepší záujem dieťaťa, upriamil pozornosť prítomných na právo dieťaťa vytvoriť si vlastný názor, právo na rodinné prostredie, právo na vzdelanie a prístup k súdnej ochrane. Zo strany externého spolupracovníka ENOC bola prítomným adresovaná výzva na oficiálnu podporu pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý bol iniciatívou Slovenskej republiky a ktorý by mal zaviesť mechanizmus podávania individuálnych sťažností pri porušovaní detských práv. Súčasne im bola predložená Deklarácia ENOC k deťom v ozbrojených konfliktoch a Deklarácia ENOC k 20. výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa na pripomienkovanie.

Druhý pracovný deň bol venovaný právu dieťaťa byť vypočuté a zúčastňovať sa na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ho týkajú, súdnemu systému v rozhodovaní o deťoch a jeho vplyvu na ich psychiku, nevyhnutnosti podpory detí s postihnutím, starostlivosti o deti žijúce v náhradnej starostlivosti, ako aj problémom detí, ktorých rodičia sú vo väzení. Členovia ENOC venovali pozornosť aj stanoveniu cieľov organizácie na najbližšie tri roky a jej financovaniu.

Posledný pracovný deň bol venovaný prezentácii názorov, postojov a potrieb samotnými deťmi. Zdôraznili, že byť vypočutý nestačí, ak nenasleduje reakcia a realizácia. Súčasne deti prejavili záujem o spoluprácu s deťmi z iných krajín, spolupracujúcich s detskými ombudsmanmi.

Podporu nezávislej inštitúcie na ochranu práv detí a záujem o spoluprácu s organizáciou ENOC prezentoval aj podpredseda Európskej komisie, ktorý súčasne predstavil aktuálnu činnosť komisie smerom k deťom, komunikačnú stratégiu a prípravu komunikačného fóra pre potreby detí. Na záver konferencie prebehla voľba nového predstavenstva ENOC, kde by sa po prerokovaní na národnej úrovni mala predsedajúcou krajinou stať Litva.
Zobraziť všetky