Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na stretnutí k Pilotnému projektu Komisára rady Európy pre ľudské práva o posilnení role národných ľudskoprávnych inštitúcií pri dohľade nad výkonom súdnych rozhodnutí Európskeho súdu pr

01.02.2008

V dňoch 31. januára 2008 – 1. februára 2008 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv v Štrasburgu zúčastnil stretnutia k pilotnému projektu o posilnení role národných ľudskoprávnych inštitúcií pri dohľade nad výkonom súdnych rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva.

Šlo o  prvé pracovné stretnutie piatich ombudsmanských a ľudskoprávnych inštitúcií (úradu Francúzskeho ombudsmana, Národnej francúzskej konzultatívnej komisie pre ľudské práva, Rakúskej ombudsmanskej rady, úradu Belgického federálneho ombudsmana a Komisie Severného Írska pre ľudské práva), ktoré sa počas okrúhleho stola konaného v apríli 2007 v Aténach, podujali pilotne realizovať projekt technickej spolupráce medzi úradom Komisára Rady Európy pre ľudské práva a národnými ľudskoprávnymi inštitúciami v oblasti dohľadu nad výkonom súdnych rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Jednu z piatich pozorovateľských pozícií získala koncom roka 2007 (popri úrade Holandského ombudsmana, Luxemburskej konzultatívnej komisie pre ľudské práva, Cyperského ombudsmana a Katalánskeho ombudsmana) aj slovenská Kancelária verejného ochrancu práv.
 
Cieľom pilotného projektu je posilnenie úlohy ombudsmanských inštitúcií v procese dohľadu nad realizáciou individuálnych a všeobecných opatrení vyplývajúcich pre štát z rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva. Východiskom pre uvedený postup je ustanovenie článku 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Výboru ministrov Rady Európy, podľa ktorého je Výbor ministrov v súvislosti s výkonom súdnych rozhodnutí oprávnený prihliadať na každú informáciu predloženú mu do pozornosti mimovládnou organizáciou či inou národnou inštitúciou, úlohu ktorej je ochrana a podpora ľudských práv.
Zobraziť všetky