Základné práva ľudí so zdravotným postihnutím

06.01.2016

Portál vozickar.sk oslovil verejnú ochrankyňu práv Janu Dubovcovú o rozhovor. V krátkom bilančnom rozhovore verejná ochrankyňa práv  vyzdvihuje pozitívne momenty pre komunitu ľudí so zdravotným postihnutím za rok 2015. Taktiež v rozhovore vyzýva, aby sa v roku 2016 lepšie vybudoval úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ako bola vybudovaná a za uplynulých 15 rokov podporovaná Kancelária verejného ochrancu práv zo strany štátu.

Pre zdravotne postihnutých je veľkou oporou

Aký bol rok 2015, v čom bol dobrý, čo sa vám nepodarilo, a hlavne prečo, zrealizovať?

Rok 2015 priniesol ešte otvorenejšiu komunikáciu verejného ochrancu práv s verejnosťou, čo sa prejavilo aj tak, že sa veľa ľudí zapojilo do našej výzvy Nahlás bariéry, a tým sa aktívne podieľali na našom prieskume zisťovania bariér na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako sa nám darilo dobre komunikovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré nám poskytli podporu pri prieskumoch v školách o získavaní informovaného súhlasu rodičov alebo pri prieskumoch v zariadení pre cudzincov v Medveďove. Tiež sa posilnila autorita verejného ochrancu práv, čo sa prejavilo na prijímaní opatrení verejného ochrancu práv a na spoločnej diskusii k ich reálnemu napĺňaniu v praxi. Je to v prospech ľudí a základných práv a slobôd. Toto sa postupne udialo aj v prípade väčšej časti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pozitívne pristúpili k opatreniam verejného ochrancu práv na debarierizovanie budov. Tie opatrenia, ktoré boli nad ich finančné možnosti, plánujú zrealizovať v budúcom roku.

Uskutočnenie, schválenie čoho a kým vnímate ako najväčší prínosom pre zdravotne postihnutých v roku 2015?

Prelomový rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý sa postavil proti segregácii zdravotne postihnutých detí vo vzdelávaní a ktorý jasne hovorí o tom, že zdravotne postihnuté dieťa musí byť zaradené do inkluzívneho vzdelávania riadnej školy. Právo na inkluzíve vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané týmto DohovoromVýsledkom je, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzíve vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav.

Veľmi ma potešila aj aktivita Organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorá vydala brožúru o osobnej asistencii, ktorá má byť poskytovaná nielen im, ale aj ďalším skupinám ľudí so zdravotným postihnutím. Túto službu ďalej popularizujú nakrúteným dokumentom, ktorý môže zmeniť pohľad štátu na jej rozsah poskytovania v prospech ľudí, ktorým uľahčuje ich každodenný život.

V neposlednom rade ma teší, že na Slovensku je stále veľa dobrých ľudí, ktorým záleží na prístupe k skupine ľudí so zdravotným postihnutím, čoho dôkazom je, že združenie IMOBILIO postavilo Vzdelávacie a výskumno-vývojové centrum bez jediného eura od štátu alebo z európskych fondov. Takýto unikátny priestor výrazne pomôže zdravotne postihnutým zvyšovať svoju kvalifikáciu a vzdelanie.

Neuskutočnenie, neschválenie, prípadne zanedbanie čoho a kým bolo pre vás najväčším sklamaním v roku 2015?

Za sklamanie považujem, že polícia neprijíma opatrenia verejného ochrancu práv. Je to v záujme nás všetkých, vrátane polície samotnej, aby zlepšila svoje fungovanie. Niektoré organizačné zložky polície reagujú pozitívne a snažia sa, aby boli vnímané príkladne a dobre, ale časť polície pristupuje k našim zisteniam tak, ako by ich kritizoval nepriateľ. Je to v neprospech celej spoločnosti.

Aké zmeny pre zdravotne postihnutých by najviac prospeli, keby sa realizovali v roku 2016?

Dobrá správa pre tento rok je splnenie si záväzku z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je zriadenie komisára pre zdravotne postihnuté osoby. Pozitívne som vnímala už priebeh voľby, v ktorej obidve kandidátky preukázali svojou doterajšou prácou, že sú zapálené pre túto tému a dlhodobo sa jej venujú. Komisárovi pre zdravotne postihnutých prajem lepší osud ako má verejný ochranca práv, ktorý za 15 rokov od svojho vzniku nebol ako úrad personálne a materiálne vybudovaný, je v podnájme a nedostáva prostriedky na pokrytie miezd chýbajúcich desiatok zamestnancov.

Čo očakávate, ktorý svoj osobný cieľ vnímate pre rok 2016 ako prioritný?

Zatiaľ som neuvažovala nad osobnými cieľmi pre rok 2016.

Zverejnené na: http://www.vozickar.sk/pre-zdravotne-postihnutych-je-velkou-oporou/

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv

 
Zobraziť všetky