Základné medzinárodné dohovory týkajúce sa ochrany ľudských práv a základných slobôd

Organizácia spojených národov
Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948
Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, 1965 (vyhláška č. 95/1974 Zb.)
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 1966 (vyhláška č. 120/1976 Zb.)
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 1966 (vyhláška č. 120/1976 Zb.)
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, 1979 (vyhláška č. 62/1987 Zb.)
Dohovor o právach dieťaťa, 1984 (oznámenie č. 104/1991 Zb.)
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (oznámenie č. 424/2004 Z.z.)
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch

Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, 1984 (oznámenie č. 143/1988 Zb.)

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, 2006
Rada Európy
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho dodatkové protokoly, 1950
Európska sociálna charta, 1961
Európsky dohovor o predchádzaní mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, 1987
Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, 1992
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, 1995
Dohovory Rady Európy, ktoré SR podpísala, ratifikovala alebo k nim pristúpila