XIII. ročník Medzinárodnej konferencie Dieťa v ohrození

10.11.2004

XIII. ročník Medzinárodnej konferencie Dieťa v ohrození
„Práva dieťaťa a ich ochrana“ pod záštitou predsedu NR SR Pavla Hrušovského

Medzinárodnú konferenciu Dieťa v ohrození „Práva dieťaťa a ich ochrana“ sprevádzal mimoriadny záujem predstaviteľov inštitúcií a odborníkov so zameraním na dieťa. Súčasný stav a poznatky o uplatňovaní ochrany práv dieťaťa
na Slovensku priviedol organizátorov - Kanceláriu verejného ochrancu práv a Občianske združenie „Prevencia výchovná a psychologická“, k myšlienke venovať tento 13. ročník konferencie práve právam dieťaťa a ich ochrane, čo už pred jej začiatkom podnietilo v odborných kruhoch zaujímavú diskusiu.

Konferencie sa aktívne zúčastnili predstavitelia akademickej obce, štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, odborníkov z oblasti práva a psychológie zaoberajúcich sa problematikou právnej úpravy a postavenia dieťaťa (v prílohe). Vystúpenia účastníkov boli venované uplatňovaniu Dohovoru o právach dieťaťa a to najmä:

- postaveniu dieťaťa v právnom systéme Slovenskej republiky;
- prostriedkom uplatňovania Dohovoru;
- pedagogickým problémom výchovy a vzdelávania k ľudským právam;
- psychologickým a sociálnym dôsledkom nerešpektovania práv dieťaťa.

Témami tlačovej konferencie boli:
1. Situácia v dodržiavaní práv detí v SR podľa poznatkov Verejného ochrancu práv.
Konkrétne prípady porušovania a ochrany práv detí.
2. Súčasné problémy v oblasti ochrany práv detí v SR podľa poznatkov účastníkov Medzinárodnej konferencie Dieťa v ohrození „Práva dieťaťa a ich ochrana“.
3. Východiská pre záverečné Memorandum medzinárodnej konferencie.

Verejný ochranca práv Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., upozornil na to, že deti sú minoritná skupina obyvateľstva, ktorá sa nevie sama brániť a ľahostajnosť voči jej právam sa spoločnosti nevyplatí. Zdôraznil, že v SR platí medzinárodný Dohovor o právach detí a je zodpovednosťou štátu zabezpečovať jeho uplatňovanie. Na ochrane práv detí v Slovenskej republike, tak ako aj na ochrane základných práv a slobôd sa podieľa práve verejný ochranca práv. V letáku Kancelárie verejného ochrancu práv venovanému právam dieťaťa, uvádzame poznatky verejného ochrancu práv z podnetov o porušeniach práv detí, ktoré pomohol vybaviť.

Výstup z podujatia - Zborník príspevkov a referátov - bude po spracovaní prístupný verejnosti v elektronickej podobe na webstránke verejného ochrancu práv www.vop.gov.sk

Ing. Jana Španková,
hovorkyňa VOP
Zobraziť všetky