Výsledky činnosti verejného ochrancu práv k 31. augustu 2006

31.08.2006

Verejný ochranca práv predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti. Poslednú správu o činnosti verejný ochranca práv predložil so stavom k 1. marcu 2006.

Od uvedeného dátumu, teda za ďalší polrok činnosti, bolo verejnému ochrancovi práv doručených 1283 podnetov fyzických a právnických osôb. Celkový počet podnetov, ktorý bol verejnému ochrancovi práv doručený za  štyri a polroka jeho činnosti je teda 10 184 podnetov. Vybaviť sa verejnému ochrancovi práv podarilo 9 717 podnetov, čo predstavuje viac ako 95% vybavenosť podnetov.

Za obdobie posledného polroka verejný ochranca práv preukázal porušenie základných práv a slobôd zaručených Ústavou Slovenskej republiky v 86 prípadoch. V jednom prípade postupom obecného zastupiteľstva pri vybavovaní petície požadujúcej vyhlásenie hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu došlo k porušeniu základného práva podieľať sa priamo na správe verejných vecí, ktoré definuje článok 30 Ústavy Slovenskej republiky ako aj petičného práva upraveného v článku 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V ostatných 85 prípadoch verejný ochranca práv preukázal porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, a to v 58 prípadov v súdnom konaní, v 9 prípadoch v konaní Sociálnej poisťovne, v 4 prípadoch v konaní správ katastra, v 3 prípadoch v konaní ministerstiev, v 3 prípadoch v konaní obecných úradov, v 2 prípadoch v konaní mestských úradov, 2 prípadoch v konaní ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v 2 prípadoch v konaní obvodných pozemkových úradov, v 1 prípade v konaní samosprávneho kraja a v 1 prípade v konaní Úradu na ochranu osobných údajov.

Z uvedených prípadov verejný ochranca práv pomohol urýchliť napr.: súdne konanie vedené ešte od roku 1991 vo veci vrátenie majetku podľa zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, dedičské konanie po zomrelej dcére vedené od roku 1994, súdne konanie o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru vedené od roku 1995, súdne konanie o zvýšenie výživného na maloleté deti vedené od roku 2003, súdne konanie o určenie otcovstva vedené od roku 2004, tiež rozsudok vyhlásený ešte v mesiaci september 2005 začal sudca vyhotovovať až po zásahu verejného ochrancu práv. Predsedovia súdov ako orgány správy a riadenia súdov zdôvodňujú verejnému ochrancovi práv existenciu zbytočných prieťahov najmä nadmernou zaťaženosťou sudcov, osobitne sa opakovane aj v poslednom polroku vyskytol ako dôvod zbytočných prieťahov dočasné pridelenie sudcu na stáž na súd vyššieho stupňa.

V uplynulom polroku verejný ochranca práv pomohol urýchliť aj priznanie starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou, v 1 prípade bol predčasný starobný dôchodok priznaný až po roku od podania žiadosti po zásahu verejného ochrancu práv (napriek 60 - dňovej, resp. maximálne 90 - dňovej lehote na priznanie dôchodku). Verejný ochranca práv tiež úspešne riešil z vlastnej iniciatívy priznanie vdovských dôchodkov z krajín bývalej Juhoslávie.

Zbytočné prieťahy v konaní ďalších orgánov verejnej správy, ktoré verejný ochranca práv pomohol urýchliť sa týkali opätovne aj prerokovania veci bez zbytočných prieťahov správami katastra v súvislosti so zápisom vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností, porušenia práva účastníkov konania na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v prípadoch, keď obvodný pozemkový úrad ako správny orgán nerozhodol v lehote ustanovenej zákonom o správnom konaní v  konaní o reštitučných nárokoch uplatnených podľa zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Orgány samosprávy opätovne pochybili v súvislosti s uplatňovaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o sťažnostiach i stavebného zákona. S uplatňovaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám a  zákona o sťažnostiach súvisia aj verejným ochrancom práv preukázané zbytočné prieťahy v konaní ministerstiev.

Kancelária verejného ochrancu práv aj naďalej popri poskytovaní ochrany základným právam a slobodám kladie dôraz na komplexnú službu občanovi, poskytuje mu pomoc a odborne ho usmerňuje, o čom svedčí celkom 17 117 právnych usmernení (z tohto počtu 2 050 za posledný polrok roku 2006) poskytnutých z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv, a to tak písomných, ako aj ústnych i pri osobných stretnutiach v dnes už aj 9 regionálnych pôsobiskách v rámci celého Slovenska.
Zobraziť všetky