VYHLÁSENIE VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV K DNEŠNÉMU UZNESENIU VLÁDY SR

29.01.2014

Ako verejná ochrankyňa práv si ctím a rešpektujem Ústavu Slovenskej republiky a jej právny poriadok. Nemôžem preto súhlasiť so stanoviskom vlády SR, ktoré mi vytýka nesprávny procesný postup pri snahe o zabezpečenie prijatia navrhovaných opatrení zameraných na ochranu základných práv a slobôd každého pri vykonávaní policajných zásahov, pri predvedení na policajné oddelenie a pri pobyte na policajnom oddelení.

Vo svojom stanovisku k návrhu skupiny poslancov NR SR na prijatie uznesenia NR SR k jej postupu  pri rokovaní o Vyrozumení verejného ochrancu práv si vláda Slovenskej republiky sama protirečí.

Na jednej strane totiž vyčíta verejnej ochrankyni práv, že pred tým ako vyrozumela vládu sa neobrátila na Prezídium Policajného zboru a následne na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a na strane druhej, v tom istom stanovisku uznáva, že prezident Policajného zboru reagoval na stanovisko verejnej ochrankyne práv písomným podaním zo dňa 10.7.2013 a následne dňa 12.9.2013 listom aj podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. (Pre úplnosť je potrebné uviesť, že prezident Policajného zboru 10.7.2013 reagoval na žiadosť verejnej ochrankyne práv o vysvetlenie policajnej akcie, na „Oznámenie o výsledkoch vybavenia podnetu a výzvu na prijatie opatrení“ reagoval 11.9.2013).

Z uvedeného je zrejmé, že som ako verejná ochrankyňa práv postupovala plne v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a tiež aj s § 19 ods. 3 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

Verejný ochranca práv sa ako nezávislý ústavný orgán podľa čl. 151a ústavy podieľa v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.

Aj na základe uvedeného pokladám za správne a potrebné venovať pozornosť opatreniam, ktoré som v tomto prípade navrhla na ochranu práv každého pri vykonávaní policajných zásahov, pri predvedení na policajné oddelenie a pri pobyte na policajnom oddelení a nie hľadaniu procesných dôvodov, ako tieto opatrenia prehliadať.
Zobraziť všetky