VO VLAKOCH STÁLE PRETRVÁVA MNOHO BARIÉR, ŠTÁTU CHÝBA PLÁN NA ICH SYSTEMATICKÉ ODSTRÁNENIE

24.08.2021

Pri cestovaní vlakovou dopravou sa na Slovensku stretnete s množstvom bariér, či už ide o neprístupnosť staníc, zastávok alebo samotný vstup do vlakov, pohyb a orientáciu v nich. Podľa zistení vyplývajúcich z  nášho prieskumu sa napríklad aj v prípade existencie výťahov či bezbariérových toaliet objavujú situácie, keď sú nefunkčné. Jedna z  respondentiek v našom dotazníku popísala aj skúsenosť, keď absolvovala cestu trvajúcu niekoľko hodín bez možnosti použiť toaletu, pretože nefungovala. Problémom sú aj chýbajúce informačné tabule o zmenách, bez ktorých sa ľudia so sluchovým postihnutím môžu dostať do veľmi nepríjemnej situácie.

Náš prieskum so zameraním na prístupnosť osobnej železničnej dopravy zároveň ukázal, že štátu chýbajú komplexné informácie o stave bariér v  osobnej železničnej dopravy cestujúcim so zdravotným postihnutím a  zníženou pohyblivosťou. Taktiež z našich zistení vyplynulo, že zodpovedné subjekty proces debarierizácie zredukovali do požiadavky budovať prostredie prístupné osobám so zdravotným postihnutím najmä popri realizovaní celkových rekonštrukcií a modernizácií, nie však v  rámci cielenej systematickej zmeny.

Vo svojich odporúčaniach som preto navrhla, aby bolo Ministerstvo dopravy a výstavby SR ustanovené ako ústredný orgán zodpovedný za  implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v  osobnej železničnej doprave a aby štát vyčlenil dostatok finančných prostriedkov na odstraňovanie bariér.

Viac v kompletnej správe z prieskumu.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Vysledky prieskumu: vo vlakoch je stále mnoho bariér, štátu chý- ba plán na ich systematické odstránenie Verejná ochrankyńa práv“
Zobraziť všetky