Vianočný príspevok k dôchodku

22.11.2012

V súvislosti s vyplácaním vianočného príspevku k dôchodku Slovensko porušuje svoje povinnosti, ktoré  mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ (najmä z článku 48 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý bol vykonaný nariadením (ES) 883/2004). Skonštatovala to Európska komisia, ktorá v rámci konania o porušení práva EÚ zároveň požiadala Slovensko, aby poskytlo vianočný príspevok aj dôchodcom s bydliskom v iných členských štátoch, keďže Slovensko v súčasnosti tento príspevok poskytuje len dôchodcom žijúcim v Slovenskej republike.

Podľa pravidiel EÚ totiž vianočný príspevok k dôchodku predstavuje dávku v starobe, ktorú nemožno odoprieť z dôvodu, že príjemca má bydlisko v inom členskom štáte, než je štát, ktorý dôchodok poskytuje. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov.

Ak Slovensko Komisii do dvoch mesiacov neoznámi opatrenia, ktorými zabezpečilo súlad s týmito povinnosťami podľa práva EÚ, Komisia môže podať voči Slovensku podnet na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu.

Podobný prípad nedávno riešila aj verejná ochrankyňa práv, na ktorú sa obrátil dôchodca žijúci v Českej republike. Ombudsmanka dospela k rovnakému záveru a Sociálnej poisťovni uložila, aby tomuto občanovi vianočný príspevok vyplatila.
Zobraziť všetky