Verejný ochranca práv SR Pavel Kandráč sa stretol s Európskym ombudsmanom Nikiforosom Diamandourosom.

18.02.2004

Verejný ochranca práv SR Pavel Kandráč privítal Európskeho ombudsmana Nikiforosa Diamandourosa v priestoroch sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave pri príležitosti jeho dvojdňovej návštevy v SR, ktorá sa uskutočnila v rámci cesty po krajinách pristupujúcich do Európskej únie.

Nikiforos Diamandouros poďakoval za prijatie a ocenil možnosť stretnúť sa so ústavnými činiteľmi, ktorí sa podieľajú na ochrane základných práv a slobôd, pretože práve tá je hlavnou aktivitou oboch ombudsmanov. Zdôraznil, že pri jej vykonávaní je dôležitá odborná skúsenosť v oblasti práva, tak ako je tomu aj u Verejného ochrancu práv SR, pretože nezriedka ide o vážne právne kauzy. Pripomenul, že len nedávno - pred šiestimi rokmi, aj on prešiel procesom etablovania tejto inštitúcie, keďže bol, podobne ako slovenský kolega, prvým národným ombudsmanom v Grécku. Vyslovil obdiv nad činnosťou KVOP, keď slovenská strana rýchlo úspešne prekonala počiatočné problémy a už úspešne slúži občanom pri ochrane ich základných práv a slobôd, čomu by mohla ešte napomôcť lepšia geografická poloha sídla VOP, nie však pre atraktívnosť miesta, lež pre prístupnosť inštitúcie občanom.
Obaja predstavitelia sa zhodli, že prioritou ich úradov je služba občanom - ako EÚ tak aj SR - pri aktívnej ochrane ich základných práv a slobôd pred zlou verejnou správou, v ktorej však polovica úspechu spočíva v základnom právnom vedomí občanov. A to nielen v poznaní svojich práv, no aj v možnosti vedieť uplatniť si ich, čo sa ešte znásobí po vstupe do EÚ, kde bude nevyhnutné spojiť úsilie oboch predstaviteľov. Európsky ombudsman pri tom oceňujúc osvetové a informačné aktivity, či výjazdy verejného ochrancu práv do regiónov SR, požiadal o spoluprácu aj pri informovaní občanov o inštitúcii a nápomocnosti Európskeho ombudsmana. Ako uviedol Nikiforos Diamandouros; Som len jedným ombudsmanom 25 štátov a mnohých desiatok miliónov občanov. Nemôžem konať inak, ako oprieť sa o sieť národných ombudsmanov;. Preto požiadal slovenskú stranu aj o podporu pri prijímaní článku o kompetenciách Európskeho ombudsmana v európskej Ústavnej Zmluve v navrhovanom znaní.

Slovenský partner Pavel Kandráč Nikiforosa Diamandourosa sprevádzal počas jeho oficiálneho programu, ktorý pozostáva z prijatia u predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, stretnutia s členmi Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ako i na prijatí predsedom Zahraničného výboru NR SR Jánom Figeľom. Obaja ombudsmani sa spoločne stretnú aj s predsedom Najvyššieho súdu Milanom Karabínom, Generálnym prokurátorom SR Dobroslavom Trnkom a s predsedom Advokátskej komory Štefanom Detvaiom. Po prijatí u dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Mariána Vrabku sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského uskutoční prednáška Európskeho ombudsmana „Demokracia, zákonnosť a ombudsman“.
Na sklonku prvého dňa oficiálnej návštevy Európsky ombudsman, na pozvanie svojho slovenského proťajšku, absolvuje aj návštevu predstavenia v Opere SND, na ktorú - ako uviedol - sa nesmierne teší.
Na záver návštevy vo štvrok 19. februára o 12.30 hod. sa uskutočnila spoločná tlačová konferencia európskeho a slovenského ombudsmana, ako aj recepcia pre zástupcov médií v budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

Nikifiros Diamandouros bývalý národný ombudsman v Grécku, vykonáva funkciu Európskeho ombudsmana od 1. apríla 2003. Európsky ombudsman nie je nadriadeným orgánom národným ombudsmanom, teda ani nášmu verejnému ochrancovi práv. Podľa ustanovení Zmluvy o Európskej únii je osobou, ktorá rieši sťažnosti od občanov Únie, alebo od fyzických osôb s trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ, či právnických osôb so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ, týkajúcich sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií alebo orgánov Európskeho spoločenstva. Medzi jeho dôležité úlohy patrí aj spolupráca s ombudsmanmi v členských štátoch EÚ.
Zobraziť všetky