Verejný ochranca práv so Správou o činnosti v pléne Národnej rady Slovenskej republiky

26.05.2005

Dňa 26. mája 2005 Pavel Kandráč, verejný ochranca práv predniesol Správu o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Konštatoval, že základné práva a slobody sa v Slovenskej republike neporušujú masovo. Upriamil pozornosť poslancov na zistené porušenia Ústavy Slovenskej republiky, osobitne na zbytočné prieťahy v konaní súdov i ostatných orgánov verejnej správy, v neposlednom rade na sociálne práva občanov a venoval sa aj legislatívnym nedostatkom ochrany práv občanov. Na základe získaných poznatkov z preskúmavania podnetov i z vlastnej iniciatívy analyzoval dôvody konfliktov medzi úradníkmi orgánov verejnej správy a občanmi, zameral sa na etiku a odbornosť úradníkov. Osobitnú pozornosť venoval ochrane práv detí a uplatňovaniu Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike, prílohou správy, ktorú verejný ochranca práv predložil je návrh Programu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý vypracoval z vlastnej iniciatívy. Na záver vystúpenia verejný ochranca práv pozval poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby strávili pracovný deň v Kancelárií verejného ochrancu práv. Pavol Hrušovský, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ako sám konštatoval, strávil pracovný deň v Kancelárií verejného ochrancu práv, na základe čoho ocenil náročnú prácu verejného ochrancu práv.
Uplynulý rok činnosti verejný ochranca práv venoval osobitne právam dieťaťa. Kancelária verejného ochrancu práv k právam dieťaťa organizovala medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu, tlačové konferencie, 1. ročník z cyklu "Verejný ochranca práv deťom a mládeži", v rámci ktorého sa verejný ochranca práv stretol so študentmi stredných a vysokých škôl, deťmi v detskom domove, kancelária pripravila aj informačné materiály osobitne k právam dieťaťa.
Verejný ochranca práv upozorňuje, že deti sú minoritná skupina obyvateľstva, ktorá sa nevie sama brániť a ľahostajnosť voči právam detí sa spoločnosti nevyplatí, preto je nutné venovať ochrane ich práv náležitú pozornosť. Zdôrazňujeme najmä, že v Slovenskej republike platí medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa a je zodpovednosťou štátu zabezpečovať jeho uplatnenie. Svoju zodpovednosť prevzal vypracovaním návrhu Programu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa, ktorú predložil Národnej rade Slovenskej republiky ako prílohu správy o činnosti.
Verejný ochranca práv počas celej svojej činnosti ochraňuje práva detí vo vzťahu k porušeniam základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy, tak ako vymedzuje jeho pôsobnosť Ústava Slovenskej a  Zákon o verejnom ochrancovi práv. Kancelária verejného ochrancu práv poskytuje kvalifikovanú právnu pomoc v oblasti ochrany práv dieťaťa.

Hlasy za zavedenie „ombudsmana pre deti“ zaznievajú zrejme z úst tých, ktorí nepoznajú pôsobnosť a právomoci ombudsmana. Verím, že keby vychádzali z právnej úpravy nielen v Slovenskej republike a chápali podstatu inštitútu ombudsmana, prikláňali by sa jednoznačne k názoru verejného ochrancu práv, o potrebe orgánu, výboru, komisie či splnomocnenca pri exekutíve, ktorý by ochranu práv detí riešil komplexne, a to od prevencie, vzdelávania cez zabezpečenie súladu legislatívy s Dohovorom o právach dieťaťa až po zabezpečenie skutočného uplatňovania a výkonu rozhodnutí na ochranu práv dieťaťa. Za vhodné považuje aj zriadenie kontrolného výboru, či komisie Národnej rady Slovenskej republiky.

Verejný ochranca práv počas svojej činnosti napr. pomohol urýchliť súdne konanie o určenie výživného pre maloleté dieťa, ktoré v čase podania návrhu na určenie výživného na okresnom súde malo tri roky a v čase ukončenia súdneho konania dovŕšilo devätnásť rokov, zistil zbytočné prieťahy pri poskytnutí peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia u šesťročného dievčatka, ktoré potrebovalo okamžité riešenie sociálnych dôsledkov svojej choroby, pomohol urýchliť súdne konanie o určenie otcovstva okresným súdom vedené ešte v čase, keď dieťa dovŕšilo tri roky, verejný ochranca práv zistil porušenie práva na vzdelanie a minister školstva sa zaviazal predložiť v  návrhu nového školského zákona aj legislatívne riešenie problému, na ktorý verejný ochranca práv poukázal po preskúmaní tohto prípadu, ďalej zistil i porušenie základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu ako aj pri strate živiteľa, a to úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zamietnutím peňažného príspevku za opatrovanie maloletej dcéry s ťažkým zdravotným postihnutím, porušenie článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva, v prípadoch ustanovených zákonom, na príslušnom orgáne Slovenskej republiky, tým že Fond náhradného výživného nepostupoval v súlade s procesnými pravidlami upravujúcimi konanie o náhradnom výživnom a neoprávnene zastavil konanie o vyplatenie náhradného výživného. Osem prípadov súdnych konaní v trvaní viac ako tri roky, v ktorých verejný ochranca práv preukázal porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa týkalo maloletých detí, išlo o konania vo veciach určovania otcovstva, styku rodičov s maloletými deťmi po rozvode a určovania výživného na maloleté deti.
V týždni od 30. mája do 3. júna uskutoční Kancelária verejného ochrancu práv viacero akcií zameraných na ochranu a presadzovanie práv detí. V rámci prvých dní sa verejný ochranca práv a jeho spolupracovníci ako spoluorganizátori zúčastnia vzdelávacieho podujatia "Ľudské práva, práva dieťaťa a ich ochrana" organizovaného pre pedagogických pracovníkov. V stredu 1. júna na Medzinárodný deň detí vychádza Kancelária verejného ochrancu práv v ústrety všetkým podávateľom tým, že úradné hodiny predĺži od 08.00hod. do 18.00hod. Vo štvrtok 2. júna sa stretne verejný ochranca práv s deťmi z Detského domova v Hriňovej a v piatok 3. júna so študentami Gymnázia na Ul. J. Kollára v Žiari nad Hronom v diskusii o právach dieťaťa v zmysle platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, osobitne s ohľadom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa.
Zobraziť všetky