Verejný ochranca práv predložil výboru NR SR návrh na novelizáciu právnej úpravy jeho postavenia

01.07.2005

Verejný ochranca práv v roku 2004 predložil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien z vlastnej iniciatívy aj polročnú správu o činnosti. Jedným z hlavných dôvodov bol návrh na vypracovanie návrhu novelizácie jeho postavenia v právnom poriadku SR. Na základe ním predložených zásad výbor prijal odporučenie pre verejného ochrancu práv vypracovať paragrafové znenie novely a predložiť ho výboru. Aj jedným z návrhov opatrení v správe o činnosti za uplynulý rok, ktorú plénum Národnej rady Slovenskej republiky zobralo na vedomie 94 hlasmi poslancov 26. mája 2005, bol takýto návrh. Tento svoj sľub verejný ochranca práv splnil 1. júla 2005.

Medzi navrhované zmeny patrí najmä:
• rozšírenie pôsobnosti verejného ochrancu práv na celú „maladministráciu“ /zlú správu/ obdobne ako v ostatných krajinách Európskej únie, nielen na základné práva a slobody ako je tomu dnes,
• doplnenie verejného ochrancu medzi osoby oprávnené predložiť ústavnému súdu návrh na začatie konania v prípade zistenia skutočností nasvedčujúcich tomu, že uplatnenie právnych predpisov môže ohroziť ľudské práva a základné slobody,
• povinnosť orgánov verejnej správy poskytovať informácie, vysvetlenia a stanoviská ku skutkových a právnym otázkam verejnému ochrancovi a plniť si ďalšie zákonné povinnosti v lehote do 20 dní od jeho žiadosti. Práve od rýchlosti poskytnutia potrebných podkladov závisí jeden z prioritných cieľov, a to služba pre občana bez zbytočných prieťahov. Verejný ochranca práv mal aj skúsenosť, keď ministerstvo mu zaslalo stanovisko až po roku a pol, a to po niekoľkých urgenciách.,
• oznamovanie prijatých opatrení na odstránenie zistených porušení práv a slobôd aj v prípade, ak bol nútený obrátiť sa na nadriadený orgán alebo vládu SR. V prípade, ak prijaté opatrenia vo veci považuje za nedostatočné, navrhuje oznamovanie priamo NR SR.,
• ďalšie návrhy sa dotýkajú najmä procesnej činnosti, spracúvania osobných údajov, doplniť oprávnenie zúčastniť sa schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vo veciach jeho pôsobnosti, vrátenia samostatnej kapitoly v štátnom rozpočte, z  dôvodu charakteru činnosti verejného ochrancu práv, ktorá je obdobná činnosti iných orgánov ochrany práva a z dôvodu kontrolnej funkcie orgánov verejnej správy ako aj ich právnych rozhodnutí navrhuje, aby verejný ochranca práv mal právnické vzdelanie, tak ako v Maďarsku, Poľsku, Dánsku, Lotyšsku či Litve.

Hlavným cieľom novelizácie je zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb.
Zobraziť všetky