VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV OBČANOM:
„ZAUJÍMAJTE SA O SVOJE PRÁVA“

03.01.2008

Pri príležitosti nového roku 2008 želá verejný ochranca práv Pavel Kandráč občanom predovšetkým zdravie, ktoré považuje za najväčšiu hodnotu ľudského života. Z pohľadu výkonu svojej funkcie im ďalej želá, aby boli čo najmenej porušované ich základné práva a slobody, aby občania mali čo najmenej dôvodov namietať nesprávny postup orgánov verejnej správy a aby úrady konali rýchlo, efektívne a v duchu zákonných predpisov. „Toto by som videl ako prioritu,“ zdôraznil Pavel Kandráč, „pretože občan by mal potom pokoj a nemusel by prekonávať rôzne prekážky, ktorými mu orgány verejnej správy často komplikujú život.“

Slabým miestom pri ochrane základných práv a slobôd je podľa Pavla Kandráča nízke právne vedomie občanov. Ak by sa viac zaujímali o to, aké základné práva a slobody im priznáva ústava a iné právne dokumenty, vrátane medzinárodných, lepšie by sa ich domáhali. Za problém považuje Pavel Kandráč aj neodbornosť úradníkov a ich správanie sa k občanom. „Sú pomalí, často netrpezliví, málo iniciatívni, málo ochotní pomáhať pri usmerňovaní a vysvetľovaní právnych predpisov,“ – zhrnul svoje skúsenosti pri príležitosti vstupu do nového roka. Výkonnú a zákonodarnú moc by verejný ochranca práv rád upozornil, aby dbali na vyššiu kvalitu legislatívneho procesu. Do praxe žiaľ  niekedy vstupujú aj pre kvalifikovaných odborníkov nezrozumiteľné právne normy, namiesto právnického jazyka sa v nich inštitúty práva ustanovujú opisným spôsobom, čo vytvára možnosť rôznych výkladov a spôsobuje problémy pri ich aplikácii. Orgánom verejnej správy Pavel Kandráč pripomína, aby nezabúdali, že sú tu pre občana a nie občan pre nich. Konania, najmä súdov a Sociálnej poisťovne, sú zdĺhavé, často dochádza k zbytočným prieťahom. Rovnako katastrálne úrady, ale aj zdravotné poisťovne, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátane niektorých orgánov územnej samosprávy, nekonajú tak, ako by mali a v prospech tých, pre ktorých vznikli. Konštatuje v novoročnom posolstve občanom verejný ochranca práv Pavel Kandráč.         
Zobraziť všetky