Verejný ochranca práv na vedeckej konferencii Občan a verejná správa v Košiciach

04.05.2006

V dňoch 3. - 4. mája 2006 organizovala Fakulta verejnej správy - Katedra právnych vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Občan a verejná správa (ústavno-právne aspekty).

Vedecká konferencia s účasťou odborníkov z Ruska, Českej republiky a Slovenskej republiky sa v zmysle programu venovala ústavno - právnym aspektom postavenia občana v právnom štáte, osobitne základným právam a slobodám občanov v ich ústavnom zakotvení ako aj v praktickej činnosti orgánov verejnej moci, osobitne v pri činnosti verejného ochrancu práv, prokuratúry či Ústavného súdu Slovenskej republiky. Účastníci osobitne rozobrali ústavné obmedzenia základných práv a slobôd a venovali sa uvedenej problematike z pohľadu ústavného, správneho, pracovného, trestného i práva sociálneho zabezpečenia. V diskusných príspevkoch v rámci jednotlivých blokov sa zaoberali i odporúčaniami de lege ferenda z pohľadu spoločenského či politickej kultúry štátu.

Za Kanceláriu verejného ochrancu práv sa na konferencii aktívne zúčastnili verejný ochranca práv, ktorý vystúpil s príspevkom venovaným vzťahom medzi občanmi a orgánmi verejnej správy, ich narušovaniu a úlohe verejného ochrancu práv a vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorá v príspevku priblížila praktické skúsenosti verejného ochrancu práv v súvislosti s činnosťou orgánov verejnej správy v Slovenskej republike.

Delegácia Kancelárie verejného ochrancu práv v rámci konferencie rokovala i s dekanom Fakulty verejnej správy UPJŠ prof. PhDr. L. Lovašom, CSc. a vedúcim Katedry právnych vied prof. JUDr. Igorom Palúšom, CSc.. Výsledkom rokovania bola dohoda o participácii na príprave študentov fakulty zo strany KVOP ako aj spolupráca vo vedeckej oblasti. Rovnako prebehlo rokovanie s JUDr. Štefanom Benečom, námestníkom krajského prokurátora Krajskej prokuratúry Košice, spoluautora zákona o verejnom ochrancovi práv o možnosti prípravy komentára k zákonu o verejnom ochrancovi práv a spolupráci pri vybavovaní podnetov.

(pozn.: prednesené príspevky môžete nájsť v časti "Aktivity - Vystúpenia, články")
Zobraziť všetky