Verejný ochranca práv na rokovaní Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

07.09.2005

Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien dňa 7. septembra 2005 prerokoval návrh verejného ochrancu práv Pavla Kandráča na vydanie ústavného zákona a na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom novelizácie je zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb, najmä rozšírením pôsobnosti verejného ochrancu práv na celú „maladministráciu“ /„zlú správu“/ , doplnenie verejného ochrancu medzi osoby oprávnené predložiť ústavnému súdu návrh na začatie konania v prípade zistenia skutočností nasvedčujúcich tomu, že uplatnenie právnych predpisov môže ohroziť ľudské práva a základné slobody a  povinnosť orgánov verejnej správy poskytovať informácie, vysvetlenia a stanoviská ku skutkových a právnym otázkam verejnému ochrancovi a plniť si ďalšie zákonné povinnosti v lehote do 20 dní od doručenia jeho žiadosti. Výbor nesúhlasil len s jedným bodom návrhu a to, aby jednou z podmienok na zvolenie verejného ochrancu práv bolo získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte, tak ako tomu je napr. v Maďarsku, Poľsku, Dánsku, Lotyšsku či Litve. Predseda výboru ocenil iniciatívu verejného ochrancu práv a prezentoval zámer predložiť predmetný návrh ako návrh celého výboru.
Zobraziť všetky