Verejný ochranca práv na prijatí u prezidenta Slovenskej republiky

27.03.2008

Prezident republiky Ivan Gašparovič prijal v Bratislave verejného ochrancu práv. Pavel Kandráč odovzdal hlave štátu výročnú správu o činnosti za rok 2007, s ktorou o niekoľko týždňov predstúpi pred parlament.
Podstatnú časť stretnutia venovali ústavní činitelia uplatňovaniu Dohovoru OSN o právach dieťaťa a sociálnym otázkam. Verejný ochranca práv upozornil v tejto súvislosti prezidenta na nevyhnutnosť navrátenia inštitútu odstránenia tvrdosti zákona do nášho právneho systému podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 alebo potrebu  zmeny zákonných podmienok s cieľom eliminovať prípady, v ktorých žiadosť o invalidný, starobný a predčasný starobný dôchodok, vrátane pozostalostných dávok boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia potrebného obdobia dôchodkového poistenia.

Pavel Kandráč a Ivan Gašparovič ocenili, že štvorročné upozorňovanie verejného ochrancu práv padlo začiatkom tohto roka na úrodnú pôdu a vláda prejavila ochotu riešiť postavenie sirôt, ktorých výška sirotských dôchodkov nedosahuje výšku minimálneho výživného, a sirôt, ktorým z dôvodu nesplnenia potrebného obdobia dôchodkového poistenia ich rodičov nevznikol nárok na sirotský dôchodok.

Verejný ochranca práv by privítal pozitívnu zmenu aj v oblasti zmierňovania rozdielov medzi starými a novými poberateľmi starobných dôchodkov a vhodné by bolo podľa neho  priblížiť aj princípy pri určovaní výšky penzie invalidných dôchodcov princípom platným pri starobných dôchodkoch.
Zobraziť všetky