Verejný ochranca práv k plneniu úlohy nezávislého mechanizmu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike

15.02.2010

V súvislosti s úlohou C. 6 a odporúčaním D. 1 uznesenia vlády SR č. 94/2009 zo dňa 28. januára 2009, ktorým vláda Slovenskej republiky podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny  a podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti uložila predložiť na rokovanie vlády analýzu potrebných zmien právnej úpravy verejnej ochrany práv detí podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa a návrh spôsobu právnej úpravy verejnej ochrany práv detí vo vnútroštátnom právnom poriadku a verejnému ochrancovi práv odporučila spolupracovať pri plnení tejto úlohy uznesenia,  prijal verejný ochranca práv viaceré opatrenia.

Už viac ako sedem rokov chráni verejný ochranca práv základné práva a slobody detí a stretáva sa s ich porušovaním orgánmi verejnej správy. Cieľom činnosti verejného ochrancu práv a jeho kancelárie je zefektívnenie ochrany a dodržiavania práv detí v Slovenskej republike zaručených právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi. Preto  sa  dlhodobo zasadzuje za rozšírenie svojej pôsobnosti  v oblasti ochrany práv dieťaťa, a to aj v súlade s odporúčaniami Výboru OSN pre práva dieťaťa.

Verejný ochranca práv pri svojej činnosti v oblasti ochrany práv detí poukazuje najmä na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva detí, ktorý okrem iného uvítal úsilie slovenskej Kancelárie verejného ochrancu práv v oblasti ochrany práv detí a ďalej odporúčal urýchlenie zriadenia nezávislého mechanizmu monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý by bol oprávnený získavať a preskúmavať sťažnosti od detí, a ktorý by koordinoval svoju činnosť s ďalšími zainteresovanými orgánmi.

V nadväznosti na uloženú úlohu v zmysle citovaného uznesenia vlády Slovenskej republiky verejný ochranca práv spracoval ešte v minulom roku zámery novelizácie právnej úpravy v súvislosti s pôsobnosťou verejného ochrancu práv. Aktuálne spracoval aj materiál, ktorého obsahom je návrh na novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky a zákona o verejnom ochrancovi práv.

Verejný ochranca práv upozorňuje na blížiaci sa termín prípravy tretej periodickej správy pre Výbor OSN pre práva detí a súčasne zdôrazňuje pripravenosť Kancelárie verejného ochrancu práv plniť úlohy nezávislého mechanizmu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa.
Zobraziť všetky