Verejný ochranca práv k obnoveniu ťažby zlata a striebra v Kremnici

03.04.2006

V súvislosti so zámerom obnovy ťažby zlata a striebra povrchovým spôsobom za použitia metódy kyanizácie, ktorý je obsahom projektu Zlatý projekt Kremnica upozornil verejný ochranca práv na riziko ohrozenia zdravia a životného prostredia v prípade využitia metódy lúhovania kyanidom.

Verejný ochranca práv zdôraznil, že právo na ochranu zdravia a právo na ochranu životného prostredia patria medzi základné práva a slobody garantované Ústavou Slovenskej republiky a preto sa obrátil na ministra životného prostredia so žiadosťou, aby pri posudzovaní predloženého zámeru boli zohľadnené všetky riziká a aby toto posudzovanie bolo plne v súlade s Ústavou Slovenskej republiky ako aj platnými právnymi predpismi tak, aby nedošlo k ohrozeniu základných práv a slobôd.

Verejný ochranca práv sa rovnako obrátil na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Obnovenie ťažby zlata a striebra v Kremnici v Slovenskej republike, ale aj ďalšie zásahy do životného prostredia v jednotlivých krajinách je i predmetom záujmu zahraničných ombudsmanov, ktorí v duchu kooperujúcej ústavnosti v rámci internacionalizácie práce ombudsmanských inštitúcií upozorňujú na následky enviromentálnych pohrôm, ktoré spôsobujú nenapraviteľné škody bez ohľadu na hranice štátov.
Zobraziť všetky