Verejný ochranca práv k činnosti niektorých vysokých škôl

11.02.2010

Verejný ochranca práv najmä v poslednom období vníma ako znepokojujúce problémy súvisiace s vysokým školstvom, o ktorých sa dozvedá nielen z podnetov občanov, osobitne študentov, ale aj z médií.  Informácie o neoprávnenom udeľovaní akademických titulov, protizákonné vyberanie školného, ale aj iné aktivity niektorých vysokých škôl poškodzujú kredit vysokých škôl ako vrcholných vzdelávacích ustanovizní v očiach verejnosti a rovnako môžu prispieť k spochybneniu úrovne vysokoškolského vzdelávania a devalvácii hodnoty vysokoškolského vzdelania v Slovenskej republike.

Aj preto sa verejný ochranca práv obrátil na podpredsedu vlády a ministra školstva ako predstaviteľa ústredného orgánu štátnej správy pre vysoké školy so žiadosťou o predloženie písomného stanoviska a informácií o zisteniach, postupe a prijatých preventívnych opatreniach v súvislosti s predmetnou  problematikou.

Verejný ochranca práv vo svojom liste zdôraznil povinnosť dôsledného uplatňovania článku 42 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje právo na vzdelanie ako aj súvisiacich všeobecne platných právnych predpisov. Vyzdvihol poslanie vysokých škôl rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Apeloval na kvalitu ako základný atribút vysokoškolského vzdelávania.

Za nemenej dôležité v oblasti vysokého školstva považuje verejný ochranca práv klásť dôraz na kvalitnú a efektívnu legislatívu. Preto sa v tejto súvislosti obrátil aj na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Zobraziť všetky