VERÍM, ŽE HOMOSEXUÁLNE PÁRY PREJDÚ Z TIEŇA NA SLNKO AJ NA SLOVENSKU

14.07.2018

Kultivovanie právneho prostredia tak, aby základné práva a slobody každého boli chápané, chránené a napĺňané v takej miere, v akej to od Slovenskej republiky vyžaduje Ústava SR a medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými je SR viazaná, je poslaním, úlohou i povinnosťou verejného ochrancu práv. “Právnym nevidením” párov osôb rovnakého pohlavia nerešpektujeme ich právo na uznanie a ochranu ich súkromného a rodinného života.

Po roku mi prichodí konštatovať, že na Slovensku v tejto téme nič nové. Z tohto dôvodu som podporila Dúhový PRIDE 2018 znova a vystúpila na ňom s príhovorom.

Celý príhovor si môžete pozrieť tu.
Zobraziť všetky