Vítam zavedenie štandardov v pôrodníctve, v druhom kroku bude dôležité ich premietnutie do praxe

23.11.2021

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v uplynulých dňoch vydalo jednotné štandardy pôrodníckej starostlivosti, v ktorých reflektovalo na moje zistenia vychádzajúce z prieskumu o dodržiavaní práv žien počas zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch.

Hoci sme sa v kancelárii priamo nepodieľali na tvorbe štandardov, vítam, že mnohé z opatrení, ktoré som navrhovala, sú súčasťou nových štandardných postupov. Sú medzi nimi pravidlá týkajúce sa sprevádzajúcej osoby, informovaného súhlasu, práva na súkromie či napríklad vykonávania epiziotómie. 

  • Z našich zistení vyplynulo, že nástrih hrádze bol vykonaný až v 48 % prípadov. Prieskum zároveň poukázal aj na časté rutinné vykonávanie tohto zákroku a s ním spojené porušovanie práva na informovaný súhlas. Podľa nových štandardov sa pri spontánnom vaginálnom pôrode neodporúča rutinné vykonávanie epiziotómie.
  • Štandardy taktiež upozorňujú, že všetky úkony (vrátane epiziotómie) si vyžadujú informovaný súhlas rodičky. Analýza nášho prieskumu poukázala na to, že zdravotnícky personál si často informovaný súhlas stotožnil len „s automatickým podpisom rodičky.“
  • Má sa zlepšiť aj garancia práva na súkromie. Prítomnosť cudzích anonymných osôb bez súhlasu rodičky, časté striedanie personálu, nepriateľské postoje či konflikty výrazne ovplyvňujú pôrodný dej, rovnako ako nešetrné poznámky personálu, vydieranie, strašenie, ale aj nedostatok intimity a súkromia. Podľa prijatých štandardov tieto praktiky nie sú v súčasnej dobe správnou formou poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  • Podľa štandardov vydaných ministerstvom má rodička právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby alebo osôb počas celého priebehu pôrodu. Ich počet je však limitovaný možnosťami pracoviska. Legislatívna úprava, ktorá by zakotvila právo na sprevádzajúcu osobu rodiacim ženám, by výrazne prispela k tomu, aby si toto právo mohli uplatňovať všetky ženy bez rozdielu.

Na potrebu prijatia štandardov som upozorňovala nielen ja, ale dlhodobo aj mimovládne organizácie. V ďalšom kroku bude dôležitá ich implementácia do praxe. Dodržiavanie týchto štandardov by malo byť preto pravidelne monitorované a vyhodnocované. Zároveň by mali byť zabezpečené aj pravidelné školenia zdravotníckeho personálnu o vhodných a bezpečných pôrodníckych postupoch.

Viac v tlačovej správe.
Zobraziť všetky