V skratke o činnosti verejného ochrancu práv v roku 2007

19.12.2007

Končiaci sa rok 2007 bol pre verejného ochrancu práv a jeho kanceláriu  významný z viacerých hľadísk. V januári 2007 Národná rada Slovenskej republiky Pavla Kandráča opätovne zvolila za verejného ochrancu práv na druhé funkčné obdobie. Podarilo sa teda nielen vybudovať dobre fungujúcu a doma i v zahraničí rešpektovanú ústavnú inštitúciu, ale aj zachovať kontinuitu v jej činnosti.  Prax potvrdzuje, že inštitút verejného ochrancu práv si našiel miesto v systéme orgánov ochrany práva, základných  práv a slobôd.

V roku 2007 doručili občania verejnému ochrancovi práv vyše 2200 podnetov, z nich takmer 2100 v spolupráci s právnikmi svojej kancelárie už stihol Pavel Kandráč vybaviť. Vybavenosť podnetov dlhodobo prekračuje 92 percent. Z vlastnej iniciatívy, s cieľom zvyšovať právne vedomie občanov a pomôcť im pri riešení neľahkých životných osudov, poskytol v tomto roku  verejný ochranca práv a jeho kancelária aj viac ako 4 700 právnych usmernení zo všetkých oblastí, teda aj nad rámec svojej pôsobnosti, ktorú definuje ústava a zákon. V skladbe podnetov nedošlo k žiadnemu výraznému prekvapeniu.

Aj v roku 2007 dominovali v agende verejného ochrancu práv prípady porušenia ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, predovšetkým v konaní súdov, orgánov územnej samosprávy, Sociálnej poisťovne, obvodných pozemkových úradov a správ katastra. Stále veľa občanov sa sťažuje, že u nás dlho trvá priznávanie starobných dôchodkov, na porušovanie práva pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa, ďalej na porušovanie práva na informácie, mestá a obce sú zo strany občanov terčom kritiky za  stavebné  konanie. Tradičné podnety rozšírili v tomto roku sťažnosti na porušenie práva na súkromie základnou školou a obmedzenie  osobnej slobody súdom.

Okrem priamej pomoci prispel verejný ochranca práv k zvyšovaniu právneho vedomia aj prostredníctvom mnohých besied s občanmi. Stretol sa napríklad so študentmi viacerých bratislavských škôl, gymnazistami v Žiari nad Hronom,  vo Zvolene a o ľudských právach a systéme ich ochrany diskutoval aj s poslucháčmi Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Veľkú pozornosť venoval seniorom, ktorí sa na neho najčastejšie obracajú. V ich mene  opätovne apeloval na poslancov parlamentu, aby pamätali aj na invalidných dôchodcov a princípy určovania výšky ich penzie prispôsobili princípom, platným pri starobných dôchodkoch. Okrem Bratislavy vysvetľoval Pavel Kandráč starým ľuďom ich práva aj v regiónoch -  z miest, ktoré navštívil spomeňme aspoň Nitru, Trebišov a Žilinu, kde pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) usporiadala Kancelária verejného ochrancu práv Deň otvorených dverí. Počas neho Pavel Kandráč a právnici jeho kancelárie prijali približne 90 občanov, ktorým poskytli viac než 100 právnych usmernení, týkajúcich sa najmä občiansko-právnych vecí a vlastníckych sporov o pozemky.

Pavel Kandráč si myslí, že s verejným ochrancom práv alebo aspoň právnikmi jeho kancelárie by mal mať možnosť stretnúť sa každý občan bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska žije, aj vtedy, ak mu to nedovoľuje zdravotný stav, čas alebo finančné prostriedky na cestu do jeho  bratislavského sídla. Z tohto dôvodu pravidelne, v presne stanovených termínoch, poskytuje Kancelária verejného ochrancu práv právne služby občanom aj v regiónoch. V roku 2007 pribudli dve regionálne pracoviská – v Nitre a v bratislavskej Karlovej Vsi, čím sa ich počet zvýšil na jedenásť. Túto službu občanom zabezpečuje verejný ochranca práv nad rámec svojej pôsobnosti, bez nároku na vyšší počet právnikov i rozpočet. Nevylučujeme ďalšie rozšírenie regionálnych pracovísk – závisí to predovšetkým od ústretovosti miestnych orgánov verejnej správy a bezplatne poskytnutými priestormi.

Osobitnú pozornosť venuje verejný ochranca práv problémom detí. Najmä v súvislosti s nimi zákonodarcov opäť upozornil, že za veľký problém považuje zrušenie inštitútu ochrany tvrdosti zákona od 1. januára 2004. Eviduje totiž prípady, že rodič zomrel skôr ako dokázal odpracovať zákonom stanovenú lehotu dôchodkového poistenia a jeho deti nemajú nárok na sirotské dôchodky. Je to nespravodlivé, pretože ak sa rodičia „len“ nestarajú o deti, štát im finančne pomáha. Okrem tradičného Dňa otvorených dverí pre deti a rodinu (1. jún) usporiadala v roku 2007 Kancelária verejného ochrancu práv medzinárodnú konferenciu na tému Deti a protispoločenská činnosť a spoluorganizovala konferenciu Dieťa v ohrození. Najnovšie prichádza s myšlienkou ustanoviť v školách, detských domovoch a iných zariadeniach ombudsmanov z radov detí, ktorým sa kamaráti a spolužiaci ako rovnocenným skôr zveria so svojimi trápeniami. Verejný ochranca práv a jeho kancelária sú pripravení  vzdelávať takýchto „detských ombudsmanov“ a zaoberať sa problémami, aj anonymnými, ktoré zistia. Konkrétnu podobu by tento projekt verejného ochrancu práv mohol dostať  už v budúcom roku.

Hoci inštitút verejného ochrancu práv vznikol na Slovensku ako v jednej z posledných krajín Európskej únie, za päť rokov fungovania si získal rešpekt a obdiv i v zahraničí. S cieľom inšpirovať sa dobrými skúsenosťami navštívil tento rok verejného ochrancu práv regionálny ombudsman Vojvodiny a kórejský ombudsman. Z významnejších zahraničných podujatí roka 2007, na ktorých sa zúčastnil osobne verejný ochranca práv alebo zástupca jeho kancelárie, možno spomenúť 10. okrúhly stôl európskch ombudsmanských inštitúcií a Komisára Rady Európy pre ľudské práva v Aténach, ďalej odborný seminár, venovaný správnemu konaniu na úrovni miestnej samosprávy v Brne, medzinárodnú konferenciu o vzájomnom pôsobení inštitútu ombudsmana a orgánov exekutívy a justície pri ochrane ľudských práv v Taškente, seminár národných ombudsmanov členských a kandidujúcich štátov Európskej únie v Štrasburgu a Zatváraciu konferenciu Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých v Lisabone. Za uznanie možno považovať aj to, že Slovensko sa ocitlo v zozname krajín, ktoré dostali ponuku od svetovej ombudsmanskej organizácie stať sa po Kanade jej novým európskym sídlom.


PhDr. Zuzana Štukovská
asistentka pre styk s médiami
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
820 04 Bratislava 24
tel. 02/48 28 72 36, 0911 707 122
e-mail: stukovska@vop.gov.sk

    
    
    

        
Zobraziť všetky