V ČASE PANDÉMIE SÚ NEVYHNUTNÉ GARANCIE EFEKTÍVNEJ PRÁVNEJ OCHRANY

02.10.2020

Dnes som osobne odprezentovala Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zhodnotenie svojich aktivít počas prvej vlny pandémie. Poukázala som na neprimerané zásahy do ľudských práv, no predovšetkým na nedostatočnú možnosť brániť sa voči protipandemickým opatreniam. Navrhla som preto Rade vlády, aby prijala uznesenie, ktorým odporučí vláde iniciovať legislatívnu zmenu tak, aby bol vytvorený efektívny systém právnej ochrany ľudí, ktorých sa neprimerane dotkli protipandemické opatrenia. Rada návrh schválila, všetci členovia a členky až na jedného boli za a nikto sa nezdržal.

Pri opatrení, ktorého prijatie reflektuje na veľmi rýchlo sa meniacu pandemickú situáciu a ktorého platnosť trvá v zásade niekoľko týždňov až mesiacov, kým ho nenahradí iné opatrenie, lehota na poskytnutie adekvátnej právnej ochrany nesmie presiahnuť niekoľko dní, nanajvýš týždňov.

Podľa údajov ministerstva spravodlivosti však súdne konania trvajú v priemere 10 mesiacov, čo je v prípade domáhania sa svojich práv v dôsledku protipandemických opatrení neprípustné. Preto som vyzvala Radu vlády, aby vláde odporučila zavedenie spomínaného systému právnej ochrany.

Zároveň som pripomenula, že v prvej vlne boli viaceré opatrenia problematické, napríklad pri zavádzaní „štátnej karantény“, pri zamedzovaní prístupu cudzincov na územie SR či karanténe pre celé rómske osady a dalších.

O nápravu som žiadala dotknuté orgány. Žiaľ, z výsledkov komunikácie s nimi som dospela k presvedčeniu, že ochrana základných práv a slobôd, nebola prioritou.
Zobraziť všetky