UMOŽNÍME LGBTI KOMUNITE VYSTÚPIŤ Z TIEŇA NA SLNKO?

24.07.2021

Prečítajte si prejav z dnešného online Dúhového Pride:

Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa spájajú vo virtuálnom svete, aby podporili myšlienku rovnosti v dôstojnosti i právach pre všetky ľudské bytosti, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a rodovú prináležitosť.

Pandémia ochorenia COVID-19 zvýraznila hodnotu ľudských práv pre každého jedného z nás, ľudské práva sa stali hmatateľnejšími. Nepochybujem o tom, že osobné stretnutie s príbehom ľudí prináležiacich k LGBTI komunite vie rovnako výrazne zasiahnuť naše srdce a myseľ. Avšak transformácia takýchto osobných vnemov do systematickej zmeny si vyžaduje čas. Čas, počas ktorého členovia tejto komunity pociťujú nespravodlivosť zo strany štátu, ak si neplní svoje medzinárodné záväzky aspoň na úrovni minimálnych štandardov. Tým porušuje právo týchto občanov nebyť diskriminovaný, právo na rovné zaobchádzanie a rovnosť pred zákonom, právo na ochranu súkromia a rodinného života, ochranu dôstojnosti a integrity.

Náš súčasný svet na pozadí pandémie je surrealistický a nemôžeme očakávať, že sa vrátime do obdobia tej normality, z ktorej sme do toho surrealizmu vkročili. Nevkročíme dvakrát do tej istej rieky, ani do tej istej reality. V novej realite by sme mali byť vnímavejší voči sebe navzájom aj voči prostrediu, ktoré nás obklopuje.

Vnímam novú realitu v post-covidovom svete ako príležitosť na to, aby sme porozumeli aj podstate základných práv a slobôd tak, ako sú zakotvené v našej ústave a možnostiam ich obmedzenia. V spoločnosti organizovanej v podobe štátu majú najväčšiu váhu spomedzi všetkých pravidiel správania sa právne normy, ktoré ako jediné sú chránené štátnym donútením. Len ich porušenie má za následok sankciu, ktorú ukladá a vymáha štát. Všetky ostatné súbory pravidiel sa vynucujú trestom, ktorý udeľuje alebo odpúšťa to spoločenstvo, ktorého príkazy, zákazy a dovolenia sa porušili.

Ak normy neprávneho charakteru zakazujú členovi určitého spoločenstva uplatniť zákonom priznané právo, má možnosť konať spôsobom, ktorým zákonné oprávnenie nevyužije, a tak rešpektovať normy neprávneho charakteru. Človek, takéto prekážky nepociťujúci, má umožnené využiť zákonné oprávnenie v súlade so svojimi osobitosťami. Práve v tomto zákonnom dovolení rozhodovať sám o sebe tkvie podstata transformácie spoločnosti na modernú spoločnosť, v ktorej rozhodovanie prináleží tomu jednotlivcovi, ktorého sa rozhodnutie najviac týka a žiadna autorita rozhodujúca o koncepcii patričného spôsobu života nie je povýšená na štátom garantovaný piedestál. Akceptovanie dôsledkov prelínania rôznorodých normatívnych systémov v spoločnosti a spôsob ich transformácie do systematických zmien závisí aj od dialógu, ktorý by mal mať otvorený, vedený s úmyslom pochopiť, a nie zraňovať, pri rešpektovaní najnovších vedeckých poznatkov. Uvedené napokon neplatí len pre tých, ktorí sú spojení s farbami dúhy.

Európske právne myslenie je založené na hodnotách, ktoré vznikli zo stretov medzi rôznymi filozofickými i náboženskými smermi. Dosiahnutý hodnotový zmier vyjadruje a chráni ústava každého demokratického a právneho štátu v Európe.

Základné práva a slobody by sa preto mali vysvetľovať tak, aby ich interpretácia slúžila na harmonizáciu slovenského právneho poriadku s právnym poriadkom Rady Európy a Európskej únie, ako spoločenstiev moderných demokratických štátov uznávajúcich vládu práva. Výrazne zúžený priestor pre úvahu štátov napríklad v otázke formálneho uznania párov osôb rovnakého pohlavia je potvrdený aj v najnovšom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Fedotova.

Nastúpime v tomto duchu na Slovensku na cestu dialógu pri hľadaní spôsobu ako zabezpečiť práva LGBTI ľudí? Umožníme im vystúpiť z tieňa na slnko? Ja verím, a verím, že áno...

Na obrázku môže byť 1 osoba a stojaca osoba
Zobraziť všetky