U ombudsmana dvere dokorán

10.12.2003

Tlačová správa o otvorenom predĺženom pracovnom dni KVOP
„U ombudsmana dvere dokorán „


Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv dňa 10.decembra 2003 Kancelária verejného ochrancu práv pripravila otvorený predĺžený pracovný deň s názvom
„U ombudsmana dvere dokorán“. Verejný ochranca práv Doc. JUDr. Pavel Kandráč CSc. a právnici jeho kancelárie poskytovali občanom v priestoroch Kancelárie VOP na Nevädzovej ul. č. 5 v Bratislave odborné konzultácie a právne rady, ako pomoc pri ochrane ich základných práv a slobôd až do 20.00 hod. Túto možnosť využilo 211 ľudí, z toho 43 študentov bratislavských gymnázií a Právnickej fakulty UK navštívilo VOP pre záujem o budúce povolanie rozšírenie si vedomostí o základných právach a slobodách ako maturitnej otázky či diplomových prác.

Spolu s Verejným ochrancom práv prijímalo stránky pätnásť právnikov, pričom počas dňa otvorených dverí poskytli právne rady v 142 prípadoch, nepočítajúc desiatky telefonických konzultácií. Občania riešili problémy predovšetkým z oblasti prieťahov súdnom konaní, vlastníckeho práva, reštitúcií, dedičsko-právnych vecí, dôchodkových a sociálnych záležitostí. Po efektívnej informačnej kampani prišli občania až z východného s stredného Slovenska, napríklad z Čiernej nad Tisou, Prešova, či Levíc. Prinášali si so sebou rôzne dokumenty dotýkajúce sa ich podnetov, dokonca aj zvukové a videonahrávky. Najstarší návštevníci otvoreného pracovného dňa mali 90 a 93 rokov, poslední oneskorenci prichádzali po vypočutí hlavných večerných správ tesne pred 20.00 hodinou.

Pracovníci Kancelárie Verejného ochrancu budú podané podnety preskúmavať a apelovať na dotknuté orgány. Na verejného ochrancu práv sa môže písomne, mailom, telefonicky či osobne v jeho kancelárii denne od 9.00 so 16.00 h. obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.
Žiaľ väčšina podnetov prijatých počas dňa otvorených dverí bola mimo pôsobnosť VOP, pretože ombudsman nerieši spory medzi občanmi. Právu radu však dostal a dostane každý, kto príde. Preto verejnosti pripomíname, že:
Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje na 
a. orgány štátnej správy, t.j. napr. okresné úrady, krajské úrady, ministerstvá,
b. orgány územnej samosprávy, napr. obecné úrady, mestské úrady, samosprávne kraje,
c. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, t.j. napr. Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Národný úrad práce, Spoločná zdravotná poisťovňa, Chemická zdravotná poisťovňa Apollo....
Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa nevzťahuje na Národnú radu Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, spravodajské služby, na rozhodovacie právomoci vyšetrovateľov Policajného zboru, prokuratúru a na súdy s výnimkou štátnej správy súdov a dôvodov predpokladajúcich disciplinárne previnenie sudcu, tiež na veci operačnej a mobilizačnej povahy.
Spracovala: Ing. Jana Španková, hovorkyňa VOP
Zobraziť všetky