U ombudsmana deň otvorených dverí pre dieťa a rodinu

01.06.2007

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí dňa 1. júna 2007 Kancelária verejného ochrancu práv už po štvrtýkrát predĺžila úradné hodiny až do 18.00 hod. Verejný ochranca práv počas tohto dňa o ochrane a uplatňovaní práv detí diskutoval s viac ako 200 žiakmi a študentmi. Právnici kancelárie prijali celkom 21 osôb, ktoré hľadali pomoc aj vo veciach zverenia detí do starostlivosti jedného z rodičov po rozvode, podozrenia z únosu dieťaťa v prípade, keď jeden z rodičov je cudzí štátny príslušník, vyskytol sa aj problém výživného i usmernenie vo veci používania kamier na základnej škole.
Verejný ochranca práv za päť rokov svojej činnosti vybavil viac ako 1100 podnetov týkajúcich sa práv detí a spolu s právnikmi Kancelárie verejného ochrancu práv poskytol viac ako 2000 právnych usmernení vo veciach ochrany práv detí nad rámec svojej pôsobnosti, a to vo svojom sídle v Bratislave i v regionálnych pôsobiskách v rámci Slovenskej republiky. Počas uplynulého roka verejný ochranca práv preukázal porušenie Ústavou Slovenskej republiky zaručených základných práv a slobôd týkajúcich sa práv detí, napr. v prípade, v ktorom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny až po deviatich mesiacoch od podania odvolania proti rozhodnutiu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vrátilo na nové prerokovanie prípad poskytnutia peňažného príspevku maloletému ťažko zdravotne postihnutému dievčatku, konkrétne peňažného príspevku na kúpu autosedačky, tiež v prípade, v ktorom Sociálna poisťovňa o sirotských dôchodkoch pre dve deti po zomrelom otcovi rozhodla až po zásahu verejného ochrancu práv, napriek tomu, že žiadosť jej bola doručená ešte v septembri 2005, až v máji 2006 poskytla preddavok na dôchodky, definitívne však rozhodla až v januári 2007, prispel tiež k odstráneniu zbytočných prieťahov v súdnom konaní o zverenie maloletých detí vedenom od roku 1995, v trojročnom konaní o určenie výživného na maloleté deti, v konaní o určenie otcovstva, návrh bol podaný matkou v júni 2004, súd však až v decembri z dôvodu miestnej nepríslušnosti postúpil vec súdu príslušnému, ten však ani po troch rokov nevydal rozhodnutie vo veci. Aktuálne tiež riešil prípady, keď súdy nedodržali zákonnú lehotu na rozhodnutie o osvojení dieťaťa, prípady, keď riaditelia škôl neoprávnene zrušili polročné prázdniny i štátne sviatky 1. a 8. mája, zaoberal sa prípadmi, v ktorých obce nechcú detské domovy a v neposlednom rade upozornil poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na nedostatky právnej úpravy pri priznávaní sirotských dôchodkov. Porušenie práva na súkromie preukázal v prípade použitia kamerového systému v priestoroch chlapčenskej toalety na základnej škole.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v rámci cyklu „Verejný ochranca práv deťom a mládeži“, okrem besied so študentmi stredných škôl, dňa 8. júna 2007 na XIV. ročníku olympiády tvorivosti detí a mládeže reedukačných domovov, diagnostických centier a liečebnovýchovných sanatórií, nad ktorým prevzal záštitu, verejný ochranca práv ocení deti a mládež v kategóriách: výtvarná tvorba, literárna tvorba, dramatická tvorba i hudobno-tanečná tvorba.
Zobraziť všetky