U ombudsmana deň otvorených dverí pre dieťa a rodinu

02.06.2006

1. júna 2006 Kancelária verejného ochrancu práv už po tretí krát otvorila svoje dvere deťom a ich rodinám až do 18, 30 hod.. Medzinárodný deň detí v  Kancelárii verejného ochrancu práv využilo celkom 91 osôb, ktorí sa zaujímali o riešenie problémov z oblasti práv detí, mnoho ďalších využilo možnosť telefonického poradenstva.
Najčastejšie problémy, pomoc pri riešení ktorých prišli hľadať k verejnému ochrancovi práv najmä mladí rodičia, sa dotýkali zbytočných prieťahov v súdnych konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, najčastejšie v súdnych sporoch o určenie práv a povinností k deťom po rozvode. Najmä mamičky trápil problém výživného, prevažne jeho neplatenia aj po rozhodnutí súdu, zaujímali sa o  spôsob uplatňovania nároku voči otcovi dieťaťa, možnosti zvýšenie výživného na dieťa, či náhradné výživné. Časté boli otázky dotýkajúce sa riešenia sociálnej situácie rodín s deťmi, otázky bývania, zabezpečenia prostriedkov na výživu a ošatenie svojich detí v prípadoch, ak sa celá rodina nachádza v hmotnej núdzi. Právnici kancelárie pomáhali riešiť aj problémy detí s ťažkým zdravotným postihnutím i dieťaťa umiestneného v domove sociálnych služieb, ďalej problematiku určovania otcovstva, či nespokojnosť s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou pre dieťa, ale i  násilie v rodine a sexuálne zneužívanie dieťaťa. O zverenie dieťaťa do starostlivosti z dôvodu zlej sociálnej situácie rodiny žiadali aj starí rodičia.
Verejný ochranca práv bude ďalej pokračovať v riešení podnetov spísaných v tento deň do zápisnice najmä zbytočných prieťahov v konaní a rozhodovaní súdov vo veciach dotýkajúcich sa práv detí i napr. problém otca zomrelého syna s ťažkým zdravotným postihnutím, voči ktorému si príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci dedičského konania uplatňuje vrátenie časti príspevku na kúpu osobného motorového vozidla po synovom úmrtí, pričom medzi časom priznania príspevku a smrťou syna uplynulo takmer sedem rokov.
Verejný ochranca práv počas uplynulého roka pomohol vyriešiť napr. zbytočné prieťahy v trinásť rokov vedenom súdnom konaní o zverenie syna do výchovy a určenie výživného, v osem rokov vedenom konaní o zverenie maloletého zdravotne ťažko postihnutého dievčatka i v osem rokov trvajúcom súdnom konaní o zvýšenie výživného maloletej dcére, ďalej zbytočné prieťahy v  konaní úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažko zdravotne postihnutých detí, ktoré potrebovali okamžité riešenie sociálnych dôsledkov svojej choroby, zbytočné prieťahy úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo veci priznania náhradného výživného na nezaopatrené dieťa i vrátenie neoprávnene odňatých peňažných príspevkov. Verejný ochranca práv pomohol aj pri uplatnení práva na primerané hmotné zabezpečenie pri strate živiteľa v prípade neoprávneného odobratia ako aj v prípadoch neoprávneného zamietnutia sirotských dôchodkov Sociálnou poisťovňou.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Kancelária verejného ochrancu práv v dňoch od 31. mája 2006 do 8. júna 2006 pokračuje aj v cykle stretnutí a besied v rámci projektu „Verejný ochranca práv deťom a mládeži“ besedami so študentmi stredných škôl, v diagnostickom centre, stretnutiami s deťmi z reedukačných domovoch i mamičkami z materského centra.
Zobraziť všetky