Týždeň aktivít verejného ochrancu práv k ľudským právam

13.12.2004

Od 6. do 10. decembra 2004 prebiehal Týždeň aktivít verejného ochrancu práv venovaný ochrane ľudských práv a základných slobôd s cieľom priblížiť širšej verejnosti informácie o ochrane ich práv, zvyšovať právne vedomie verejnosti, osobitne aj vo vzťahu k právam dieťaťa.
V pondelok 6.12.2004 Týždeň aktivít odštartoval slovenský ombudsman doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. na Východnom Slovensku 1 . ročníkom z cyklu "Verejný ochranca práv deťom a mládeži“. Najskôr absolvoval besedu so študentmi Fakulty výrobných technológií Košickej Univerzity v Prešove. Najväčší záujem študenti prejavovali o podnety z vysokoškolského prostredia, ktoré riešil. Ďalšie pondelkové stretnutie so študentmi Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade rovnako ako v utorok 7.12.2004 na Združenej strednej škole služieb v Žiari nad Hronom začal ocenením študentov, ktorí sa zapojili do kvízu o  vedomostiach o základných právach a slobodách a právach dieťaťa. Študenti sa počas aktívnej diskusie zaujímali najmä o ochranu práva na vzdelanie, vyslovili námietky k legislatívnej zmene, ktorou sa zavádza nový spôsob maturity, najmä s ohľadom na účinnosť normy aj pre študentov pripravovaných na predošlú formu skúšky dospelosti, ale aj právnu normu o získaní výučných listov v určitých odboroch štúdia. Aktívne sa zaujímali aj o prípady fyzického a psychického násilia na deťoch a na spôsoby ochrany práv detí ako aj o ďalšie prípady z trestnoprávnej oblasti.
V utorok 7.12.2004 verejný ochranca práv navštívil Detský domov v Novej Bani. Deti sa veľmi zaujímali o prácu ombudsmana, práva detí, najmä práva, ktoré môžu uplatniť vo svojom každodennom živote, v škole, tiež však aj o práva z oblasti trestnoprávnej.
V stredu dňa 8.12.2004 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Kancelárie verejného ochrancu práv s obyvateľmi a zamestnancami Domova sociálnych služieb v Báhoni. Predmetom stretnutia bola právna pomoc pri riešení problémov, s ktorými sa stretávajú pri pobyte v domove, najmä poskytovanie zdravotníckych služieb, dodržiavanie domového poriadku ako aj problematiku pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.
Vo štvrtok 9.12.2004 sa pod spoluorganizačnou taktovkou Kancelárie verejného ochrancvu práv konala Medzinárodná konferencia VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM V BOJI PROTI DISKRIMINÁCII. Hlavným organizátorom bolo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva s finančnou podporou Medzinárodného vyšegrádskeho fondu a Úradu vlády Slovenskej republiky. Kancelária verejného ochrancu práv organizačne zabezpečovala 2.panel konferencie pod názvom „ Úloha ombudsmana na formovaní právneho vedomia verejnosti“, ktorého sa aktívne zúčastnil Pavel Kandráč, verejný ochranca práv v SR, Barnabas Lenkovics- ombudsman Maďarskej republiky, Jerzy Swiatkiewicz- zástupca ombudsmana Poľskej republiky, Dana Hrabcová- poradkyňa ombudsmana Českej republiky.
Prednášajúci sa zhodli na dôležitosti zvyšovania právneho vedomia verejnosti ako dôležitého prostriedku uplatňovania ochrany ľudských práv a základných slobôd, informovali o svojich aktivitách v danej oblasti a vyzdvihli dôležitosť pôsobenia v regiónoch krajín.
Vyvrchlolením týždňa aktivít verejného ochrancu práv bol samotný piatok 10.december – Medzinárodný deň ľudských práv a zároveň deň otvorených dverí v jeho úrade. O ňom viac v zvláštnej správe.
Ing. Jana Španková
Public reltaions KVOP
Zobraziť všetky