vOJaci a vojačky majú mať právo združovať sa v odboroch
(Bratislava, 6. apríla 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na Ústavný súd v  súvislosti so zákonnmi prekážkami výkonu práva vojakov a vojačiek združovať sa v odboroch. Súčasná právna úprava im neumožňuje zakladať vlastné odbory a ich prípadné členstvo v už existujúcich odborových združeniach sankcionuje skončením štátnozamestnaneckého pomeru. 

OČKOVANIE MUSÍ BYŤ DOSTUPNÉ PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ

(Bratislava, 11. marca 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího v súvislosti s prihlasovacím systémom na očkovanie. V liste pripomenula situáciu početnej skupiny ľudí bez prístupu na internet a požiadala o informáciu, či ministerstvo zabezpečí systém tak, aby bolo očkovanie dostupné pre všetkých ľudí bez rozdielu.

SLOVENSKO JE JEDINOU KRAJINOU, KTORÁ STÁLE KARANTENIZUJE CELÉ RÓMSKE KOMUNITY

(Bratislava, 25. februára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na generálneho prokurátora a informovala ho o svojich zisteniach v súvislosti s karantenizáciou marginalizovaných rómskych komunít. Požiadala ho, aby preskúmal zákonnosť vyhlášok a zároveň ho vyzvala, aby zvážil možnosť obrátiť sa na Ústavný súd. Verejná ochrankyňa práv nie je oprávnená v rozhodnutiach nadväzujúcich na vyhlásenie núdzového stavu podať návrh na Ústavný súd.

Ombudsmanka PRIPOMIENKUJE ŠKOLSKÝ ZÁKON, ŽIADA EFEKTÍVNU INKLÚZIU

(Bratislava, 16. februára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poslala do medzirezortného pripomienkového konania k školskému zákonu viaceré zásadné pripomienky. Žiada efektívnu desegregáciu, zabezpečenie dostatočného prístupu k právu na vzdelanie pre deti so zdravotným postihnutím i zmeny v diagnostike týkajúcej sa určovania, ktoré deti patria do špeciálneho prúdu vzdelávania.


Ombudsmanka žiada ústavný súd o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie

(Bratislava, 10. februára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obracia na Ústavný súd SR v súvislosti s porušovaním základných práv a slobôd. Ide najmä o problematiku pozbavovania osôb osobnej slobody formou karantény alebo izolácie, nedostatonej právnej a súdnej ochrany pred zásahmi do základných práv a slobôd, problematiku tzv. "faktúr" za štátnu karanténu ako aj o problém vágnych a príliš širokých kompetencií ÚVZ SR a MZ SR.

pRÍSLUŠNÍCI A PRÍSLUŠNÍČKY MENŠÍN MAJÚ PRÁVO NA URČENIE SVOJEJ NÁRODNOSTI

(Bratislava, 4. februára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová nesúhlasí so znením právnej úpravy odstraňujúcej možnosť uviesť ďalšiu národnosť pri sčítaní obyvateľstva. Mohla by byť podľa nej v rozpore s ústavou a medinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Poslala preto do medzirezortného pripomienkového konania zásadnú pripomienku.

Nová tehotenská dávka prináša ďalšie znevýhodnenie policajtiek, hasičiek či vojačiek

(Bratislava, 4. januára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová víta, že prezidentka spolu s podpísaním novely zákona o sociálnom poistení požiadala o odstránenie nerovností pri poskytovaní tehotenskej dávky pre policajtky, hasičky, príslušníčky ZVJS i vojačky. Podľa novej právnej úpravy by táto skupina žien totiž mala nárok na dávku len v nižšej sume v porovnaní s inými ženami. Ombudsmanka sa v tejto veci 7. decembra 2020 listom obrátila na prezidentku, ktorá jej požiadavku reflektovala a adresovala ju ministerstvu vnútra a ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

PRÍPAD MILANA LUČANSKÉHO MUSÍ BYŤ RIADNE VYŠETRENÝ

(Bratislava, 30. decembra 2020) Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková na dnešnej tlačovej konferencii oznámila, že prípad Milana Lučanského bude preskúmaný. Verejná ochrankyňa práv bude akceptovať oslovenie na poverenie svojho zástupcu alebo zástupkyne za člena alebo členku komisie.

OMBUDSMANKU DNES V NITRE ZAOČKUJÚ PROTI OCHORENIU COVID-19

(Bratislava, 28. decembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová bude zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 dnes o 12.30 hod. vo Fakultnej nemocnici Nitra.

Opatrenia týkajúce sa vzdelávania zabúdajú na deti z ohrozených skupín

(Bratislava, 17. decembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa zaoberala viacerými podnetmi namietajúcimi neprimerané zásahy do práva na vzdelávanie a úplné obmedzenie prístupu k vzdelávaniu pre niektoré skupiny detí. Ombudsmanka v tejto súvislosti zrealizovala právnu analýzu rozhodnutí týkajúcich sa mimoriadneho prerušovania prezenčnej školskej výučby.

OMBUDSMANKA OCENILA OSOBNOSTI A ORGANIZÁCIE, KTORÉ CHRÁNIA ZÁKLADNÉ PRÁVA AJ V ROKU 2020

(Bratislava, 10. decembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12. 2020) netradičným spôsobom poďakovala osobnostiam a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane ľudských práv. Ocenenie im pre pandémiu odovzdala v online formáte a informovala o tom na sociálnych sieťach. V rámci videohovorov s ocenenými sa zaujímala aj o to, ako prežili pandemický rok.

ROZHODNUTIE ESĽP V PROSPECH OBETÍ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU JE PRÁVOPLATNÉ

(Bratislava, 7. decembra 2020) Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol 1. septembra v prospech obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Slovenská republika sa v zákonnej lehote voči rozhodnutiu neodvolala a verdikt nadobudol 11. decembra právoplatnosť.

OMBUDSMANKA ODPREZENTOVALA PREZIDENTKE MIMORIADNU SPRÁVU O ENVIROZÁŤAŽIACH

(Bratislava, 4. decembra 2020) Verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú dnes osobne prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ombudsmanka oboznámila prezidentku so zisteniami z prieskumu o environmentálnych záťažiach, ktoré zosumarizovala v mimoriadnej správe. Verejná ochrankyňa práv upozornila na alarmujce zistenia o porušení viacerch základných práv.


VÍTAM VYJADRENIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA, ŽE ODDEĽOVANIE NOVONARODENÝCH DETÍ OD MATIEK JE NEPRÍPUSTNÉ

(Bratislava, 28. novembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová víta, že minister zdravotníctva Marek Krajčí sa po opakovanom upozorňovaní z jej strany, ako aj zo strany občianskej verejnosti, mimovládnych organizácií, ministerstva spravodlivosti či podpredsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vyjadril, že prax oddeľovania novonarodených detí od matiek je neprípustná.

PARLAMENT VZAL MIMORIADNU SPRÁVU OMBUDSMANKY O ENVIROZÁŤAŽIACH NA VEDOMIE

(Bratislava, 26. novembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poslancom a poslankyniam v parlamente odprezentovala mimoriadnu správu o environmentálnych záťažiach. Poukázala na viaceré alarmujúce zistenia týkajúce sa nečinnnosti v súvislosti s odstraňovaním envirozáťaží. V mnohých prípadoch neboli ani len začaté konania o určení povinnej osoby.

OMBUDSMANKA SA OBRacia na ministra zdravotníctva pre prístup k zdravotnej starostlivosti a pôrodníctvo

(Bratislava, 9. novembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ľuďom vo veku nad 65 rokov, ako aj v súvislosti s pôrodníckou starostlivosťou. Ministra požiadala, aby prijal opatrenia, ktoré zabezpečia jednotnú implementáciu štandardov, odporúčaní a usmernení.

OMBUDSMANKA SA OBRÁTILA NA VÝBOR NR SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA V SÚVISLOSTI S POTREBOU EFEKTÍVNEJ PRÁVNEJ OCHRANY V ČASE PANDÉMIE

(Bratislava, 9. novembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová upozornila, že v súvislosti s neprimeranými zásahmi do ľudských práv počas pandémie chýba možnosť brániť sa voči protipandemickým opatreniam. Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vzal jej podnet na vedomie. V liste výboru doručenom s uznesením sa uvádza, že členovia a členky sa v tejto veci obrátia na príslušné ministerstvo a svoje poslanecké kluby.

VÝŠKA A PRÍSTUP K MATERSKÉMU MAJÚ BYŤ ROVNAKÉ BEZ OHĽADU NA POVOLANIE

(Bratislava, 6. novembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová preskúmaním podnetov zistila, že výška materského pre príslušníkov a príslušníčky zborov je nižšia ako v prípade rovnako alebo podobne zarábajúcich zamestnancov a zamestnankýň iných povolaní. Ombudsmanka sa v tejto veci obrátila na ministra vnútra v marci tohto roka. Keďže jej návrh na odstránenie nerovnakého prístupu zmenou právnej úpravy neakceptoval, rozhodla sa obrátiť sa na Ústavný súd.

stANOVISKO VEREJNEJ OCHRANKYNE PRáV k PREUKAZOVANIU SA CERTIFIKáTOM O VÝSLEDKU TESTU PRI VSTUPE DO PREVáDZOK

(Bratislava, 4. novembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vzhľadom na existujúce pochybnosti o ústavnosti zásahu do súkromia zavedením povinnosti preukazovať sa pri vstupe do budov negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 vykonala analýzu sporných povinností. Po preskúmaní sporných aspektov dospela k záveru, že nedochádza k protiústavnému zásahu do súkromia.

zákaz vyhotovovania záznamov zo zasadnutí aKADEMICKÉHO SENÁTU STU PORuŠUJE PRÁVO NA INFORMÁCIE

(Bratislava, 28. októbra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa zaoberala podnetom týkajúcim sa zákazu vyhotovovania audiovizuálneho záznamu z júlového zasadnutia Akademického senátu STU. Po nedávnom doručení stanoviska senátu prípad uzavrela. Po preskúmaní podnetu skonštatovala, že senát zákazom vyhotovovania záznamu porušil právona informácie. Aktuálne sa pri odvolávaní rektora zopakovala podobná situácia.

oMBUDSMANKA sa pre karantenizáciu rómskych obydlí obracia na rúvz v trenčíne aj na hlavného hygienika

(Bratislava, 26. októbra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa v súvislsoti s karantenizáciou celých bytových domov v Bánovciach nad Bebravou obracia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne a na hlavného hygienika. Žiada o nápravu a usmernenie regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aby sa riadili pravidlami určenými pre prípady, kedy je možné nariadiť karanténu.

oMBUDSMANKA VÍTA, ŽE GENERÁLNA PROKURATÚRA PRESKÚMALA ZÁKONNOSŤ OPATRENÍ VYDÁVANýCH úvz

(Bratislava, 7. októbra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová oceňuje, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky preskúmala a zhodnotila zákonnosť opatrení, ktoré vydával Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) počas prvej vlny pandémie. Ombudsmanka zdieľa názor, že prijímané opatrenia sú problematické a v máji na to listom upozornila generálnu prokuratúru.

oMBUDSMANKA ŽIADA GARANCIE EFEKTÍVNEJ PRÁVNEJ OCHRANY V ČASE PANDÉMIE

(Bratislava, 2. októbra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes osobne odprezentovala Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zhodnotenie svojich aktivít počas prvej vlny pandémie. V rámci svojho vystúpenia poukázala na neprimerané zásahy do ľudských práv no predovšetkým na nedostatočnú možnosť brániť sa voči protipandemickým opatreniam. Navrhla preto Rade vlády, aby prijala uznesenie, ktorým odporučí vláde iniciovať legislatívnu zmenu tak, aby bol vytvorený efektívny systém právnej ochrany ľudí, ktorých sa neprimerane dotkli protipandemické opatrenia. 

oMBUDSMANKA PREDKLADÁ PARLAMENTU MIMORIADNU SPRÁVU O ENVIROZÁŤAŽIACH

(Bratislava, 1. októbra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová ukončila prieskum zameraný na environmenálne záťaže z minulosti. Vzhľadom na závažnosť zistení predkladá parlamentu svoje závery v mimoriadnej správe. Podľa ombudsmanky je osobitne závažným zistením pasivita zodpovedných orgánov.

oMBUDSMANKA NAVRHUJE ČENTÉŠA NA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA

(Bratislava, 29. septembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes oficiálne oznámila svoj návrh na kandidáta na generálneho prokurátora. V rámci svojho výberu sa  zamerala kritériá odbornosti, profesionality aj morálnej integrity. Navrhovaným kandidátom na generálneho prokurátora z jej strany je Jozef Čentéš.

prístup k informáciám musí byť v demokracii garantovaný

(Bratislava, 28. septembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pri príležitosti Medzinárodného dňa prístupu k informáciám pripomína dôležitosť garancie tohto základnéhopráva. Podľa ombudsmanky je v záujme ochrany práv a slobôd potrebné, aby i v kontexte koronakrízy alebo mimoriadnej situácie mali všetci ľudia dostatok informácií a zabezpečenúefektívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi.

oMBUDSMANKA KOMUNIKUJE O FUNGOVANÍ CUDZINECKEJ POLÍCIE AJ S POLICAJNÝM PREZÍDIOM

(Bratislava, 10. septembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová tento rok ukončila prieskum zameraný na vybavovanie žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície (OCP) na Slovensku. O svojich zisteniach informovala dotknuté orgány ako aj policajné prezídium, ešte pod vedením bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. V komunikácii o výsledkoch prieskumu plánuje pokračovať aj s novým policajným prezidentom.

OMBUDSMANKA PRESKÚMA DODRŽIAVANIE PRÁV POČAS PÔRODOV

(Bratislava, 8. septembra 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vykoná prieskum zameraný na dodržiavanie ľudských práv žien počas poskytovania pôrodníckej starostlivosti na Slovensku. Výskumy mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií (OSN, Rada Európy) totiž naznačujú, že v tejto oblasti u nás môže dochádzať k porušovaniu práv žien. Dôvodom pre spustenie prieskumu sú aj správy od občanov a občianok s poukazom na porušovanie práv počas pôrodov. Ombudsmanka sa preto obracia na verejnosť, aby sa v rámci prieskumu podelila o svoje skúsenosti, a to vyplnením anonymného formulára, ktorý je súčasťou prieskumu.

OMBUDSMANKA VÍTA ROZHODNUTIE ESĽP V PROSPECH OBETÍ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU

(Bratislava, 1. septembra 2020) ESĽP dnes rozhodol v prospech obetí razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Jeho verdikt potvrdzuje zistenia verejnej ochrankyne práv týkajúce sa porušenia ľudských práv počas razie a jej preskúmavania, na ktoré opakovane poukazovala.

OMBUDSMANKA PRESKÚMA PRÍSTUP DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM K PRÁVU NA VZDELANIE

(Bratislava, 13. augusta 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa rozhodla, že z vlastnej iniciatívy preskúma, či zákon nediskrimunuje deti so zdravotným postihnutím v prístupe k vzdelávaniu. Urobila tak na základe medializovaných informácií v Denníku N o prípade chlapca s Downovým syndrómom, ktorý čelí sťaženému prístupu k  vzdelávaniu na strednej škole. Ombudsmanka odôvodnila rozhodnutie tým, že nemusí ísť o ojedinelý prípad, ale o systémový problém, na ktorý môže doplácať veľké množstvo detí.

OMBUDSMANKA NEŽIADA OD CUDZINECKEJ POLÍCIE SERVILNOSŤ, ALE ŠTANDARD

(Bratislava, 17. júla 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa po preskúmaní vybavovania žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku obrátila so svojimi zisteniami na Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) a Ministerstvo vnútra SR. Úrad hraničnej a cudzineckej polície zareagoval odmietnutím viacerých návrhov verejnej ochrankyne práv. Ombudsmanka sa s jeho argumentáciou nestotožňuje a obracia sa preto na policajné prezídium.

OMBUDSMANKA ODPORÚčA ZLEPŠIŤ FUNGOVANIE CUDZINECKEJ POLÍCIE

(Bratislava, 7. júla 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová preskúmala proces vybavovania žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku. Na základe svojich zistení odporučila Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Ministerstvu vnútra SR prijať opatrenia, ktoré umožnia cudzineckej polícii fungovať efektívnejšie a spravodlivejšie vo vzťahu k žiadateľom a žiadateľkám. Odporúčania im adresovala začiatkom júna, spätnú väzbu však doteraz nedostala.

OMBUDSMANKA SA STRETLA S MINISTROM VNÚTRA K SITUÁCII SÚVISIACEJ S PANDÉMIOU

(Bratislava, 12. mája 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa osobne stretla s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Na stretnutí si vzájomne potvrdili svoje pozície a zároveň prediskutovali aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou.

OMBUDSMANKA VÍTA ZMENY SÚVISIACE S PÔRODNÍCKOU STAROSTLIVOSŤOU A SITUÁCIOU PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

(Bratislava, 12. mája 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová víta zmeny opatrení, ktoré umožnia, aby mali ženy pri pôrode sprevádzajúcu osobu, ako aj zrušenie zamedzenia priameho kontaktu rodičov s predčasne narodenými deťmi v niektorých zdravotníckych zariadeniach počas pandémie COVID-19. V súvislosti s obmedzovaním kontaktu rodičov s ich predčasne narodenými deťmi poskytla ministrovi svoje stanovisko.

NÁVRH ZMIEN VO VZŤAHU K VÝNIMKÁM ZÁKAZU VSTUPU NA ÚZEMIE sr PRE CUDZINCOV

List verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi

INCIDENT V KROMPACHOCH JE NEPRIJATEĽNÝ

(Bratislava, 29. apríla 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová odsudzuje akékoľvek neprimerané postupy polície a nadmerné používanie donucovacích prostriedkov. Aktuálne ide o incident v Krompachoch, kedy počas neho policajti napadli skupinu detí, ktoré sa nachádzali mimo karantenizovanej oblasti.

ombudsmanka PREDSTAVILA VÝROČNÚ SPRÁVU ĽUDSKOPRÁVNEMU VÝBORU

(Bratislava, 28. apríla 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes osobne predstavila správu o činnosti za rok 2019 vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Členovia a členky výboru odporučili správu na prerokovanie v parlamente.


ombudsmanka ODPORÚČA ZMENIŤ SYSTÉM POVINNEJ ŠTÁTNEJ KARANTÉNY

(Bratislava, 28. apríla 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na hlavného hygienika a požiadala o nápravu v prípade možného porušovania základných práv počas realizácie povinnej štátnej karanény. List spolu s odporúčaniami poslala na vedomie aj vláde SR, ústrednému krízovému štábu a permanentnému krízovému štábu. 

ombudsmanka SA OBRACIA NA VLÁDU PRE OBMEDZENIE NÁKUPU PRE SENIOROV

(Bratislava, 23. apríla 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obracia na vládu Slovenskej republiky v súvislosti s novým opatrením Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa týka plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín. V inom čase majú tieto osoby zakázané navštevovať vybrané obchody. Úrad zároveň prevádzkam zakázal obsluhovať starších ľudí mimo daného času. Verejná ochrankyňa práv považuje opatreni za neprimerané a žiada preto vládu o nápravu.

Celé znenie stanoviska verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

ombudsmanka žiada garanciu prístupu k bezpečným interrupciám počas pandémie

(Bratislava, 21. apríla 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího v súvislosti s poskytovaním adekvátnych služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia počas pandémie COVID-19. Z medializovaných informácií, ako aj zo správ od mimovládnych organizácií totiž vyplýva, že lekári a lekárky v niektorých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku odmietajú v aktuálnej situácii vykonávať umelé prerušenie tehotenstva. Ombudsmanka ministrovi odporučila, aby prijal opatrenia, ktoré ženám zabezpečia právo na bezpečný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva.

AKO ŠTÁT OCHRÁNI ŽIVOT A ZDRAVIE ĽUDÍ UZAVRETÝCH V OSADÁCH?

(Bratislava, 9. apríla 2020) Celé znenie tlačového vyhlásenia verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

OMBUDSMANKA ZAUJALA STANOVISKO K STRIEDAVEJ STAROSTLIVOSTI POČAS VEĽKEJ NOCI

(Bratislava, 7. apríla 2020) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vydala odborné stanovisko v  súvislosti so striedavou starostlivosťou o deti počas veľkonočných sviatkov. Opatrenia, ktoré vláda prijala, podľa nej totiž dostatočne neobjasňujú, ako ovplyvnia situáciu rodičov, ktorí majú deti v striedavej starostlivosti.

Celé znenie stanoviska verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOL V PROSPECH ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM