Stanovisko k obmedzovaniu pohybu v okresoch v ii. stupni ohrozenia

(Bratislava, 23. septembra 2021) Verejná ochrankyňa práv vydala stanovisko k obmedzovaniu pohybu v okresoch v II. stupni ohrozenia, ktoré adresovala Úradu verejného zdravotníctva a RÚVZ.

cielená a systematická debarierizácia železníc na slovensku chýba

(Bratislava, 24. augusta 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová zrealizovala preiskum so zameraním na prístupnosť železničnej dopravy a zverejnila správu o svojich zisteniach.

OMBUDSMANKA PODPORUJE DÚHOVÝ PRIDE AJ TENTO ROK

(Bratislava, 23. júla 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podporuje Dúhový Pride aj tento rok, a to prejavom na virtuálnom podujatí i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv.

SATISFAKCIA PRE NEZÁKONNE STERILIZOVANÉ ŽENY JE PREJAVOM ÚCTY K HODNOTÁM ZAKOTVENÝM V ÚSTAVE

(Bratislava, 21. júla 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa zúčastnila na zasadnutí Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorého predmetom boli nezákonné sterilizácie prevažne rómskych žien. 

OMBUDSMANKA PRIPOMÍNA MINISTROVI VNÚTRA POLICAJNÉ KAMERY A NEZÁVISLOSŤ INŠPEKCIE

(Bratislava, 18. júna 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa pri príležitosti blížiaceho sa výročia policajnej razie v Moldave nad Bodvou (19. júna) obracia na ministra vnútra Romana Mikulca. Pripomína mu dodnes nezabezpečené kamerové systémy na monitorovanie policajných zásahov a nedostatočnú nezávislosť policajnej inšpekcie. V liste ho žiada, aby sa nedostatkami zaoberal a zabezpečil nápravu premietnutím odporúčaní do praxe, ktoré navrhovala už bývalá ombudsmanka.

OMBUDSMANKA ZNOVA PRIPOMÍNA POTREBU RIEŠIŤ NEZÁKONNÉ STERILIZÁCIE PREVAŽNE RÓMSKYCH ŽIEN

(Bratislava, 16. júna 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa opätovne obrátila na Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o zabezpečenie riešenia protiprávnych sterilizácií prevažne rómskych žien. 

OMBUDSMANKA OSOBNE UPOZORNILA MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA NA PORUŠOVANIE PRÁV ŽIEN POČAS PôRODOv

(Bratislava, 14. júna 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na osobnom stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským poukázala na závažné zistenia vyplývajúce z jej správy o dodržiavaní práv žien počas pôrodov.

OMBUDSMANKA POUKÁZALA NA ZÁVAŽNÉ PORUŠOVANIE PRÁV ŽIEN POČAS PôRODOV

(Bratislava, 26. mája 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová predstavila výsledky mapovacej štúdie o dodržiavaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodov. Súčasť mapovacej štúdie tvoril dotazník, v rámci ktorého sa podarilo vyzbierať 3 164 výpovedí žien o skúsenostiach z pôrodov.

OMBUDSMANKA predstavila PARLAMENTU výročnú správu, TEN JU ZNOVA NEVZAL NA VEDOMIE

(Bratislava, 7. mája 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes osobne predstavila svoju výročnú správu za rok 2020 v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Rozprava prebehla pomerne rýchlo za prítomnosti časti poslancov a poslankýň. Na samotnom hlasovaní o správe, ktoré nasledovalo po rozprave, sa zúčastnilo 117 hlasujúcich poslancov a poslankýň, z ktorých 58 hlasovalo za, 9 proti, 49 sa zdržalo hlasovania, 1 nehlasovala a 33 bolo neprítomných.

SÚD OSLOBODIL PRVÚ OBŽALOVANÚ OBEŤ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU

(Bratislava, 3. mája 2021) Súd na dnešnom pojednávaní oslobodil prvú z obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013, ktorá čelila trestnému konaniu z dôvodu krivej výpovede. 

OMBUDSMANKA predstavila prezidentke výročnú správu za minulý rok

(Bratislava, 28. apríla 2021) Verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú dnes osobne prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Ombudsmanka jej predstavila svoju výročnú správu a aktivity, ktoré boli v jej činnosti ťažiskové v minulom roku.

PANDÉMIA SA V ROKU 2020 ODZRKADLILA V PRÍPADOCH, KTORÉ RIEŠILA OMBUDSMANKA

(Bratislava, 20. apríla 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová osobne predstavila správu o činnosti za rok 2020 vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbor po rozsiahlej vecnej rozprave vzal jednohlasne správu na vedomie a odporučil ju plénu parlamentu na prerokovanie a vzatie na vedomie.

vOJaci a vojačky majú mať právo združovať sa v odboroch

(Bratislava, 6. apríla 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na Ústavný súd v  súvislosti so zákonnmi prekážkami výkonu práva vojakov a vojačiek združovať sa v odboroch. Súčasná právna úprava im neumožňuje zakladať vlastné odbory a ich prípadné členstvo v už existujúcich odborových združeniach sankcionuje skončením štátnozamestnaneckého pomeru. 

OČKOVANIE MUSÍ BYŤ DOSTUPNÉ PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ

(Bratislava, 11. marca 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího v súvislosti s prihlasovacím systémom na očkovanie. V liste pripomenula situáciu početnej skupiny ľudí bez prístupu na internet a požiadala o informáciu, či ministerstvo zabezpečí systém tak, aby bolo očkovanie dostupné pre všetkých ľudí bez rozdielu.

SLOVENSKO JE JEDINOU KRAJINOU, KTORÁ STÁLE KARANTENIZUJE CELÉ RÓMSKE KOMUNITY

(Bratislava, 25. februára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na generálneho prokurátora a informovala ho o svojich zisteniach v súvislosti s karantenizáciou marginalizovaných rómskych komunít. Požiadala ho, aby preskúmal zákonnosť vyhlášok a zároveň ho vyzvala, aby zvážil možnosť obrátiť sa na Ústavný súd. Verejná ochrankyňa práv nie je oprávnená v rozhodnutiach nadväzujúcich na vyhlásenie núdzového stavu podať návrh na Ústavný súd.

Ombudsmanka PRIPOMIENKUJE ŠKOLSKÝ ZÁKON, ŽIADA EFEKTÍVNU INKLÚZIU

(Bratislava, 16. februára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poslala do medzirezortného pripomienkového konania k školskému zákonu viaceré zásadné pripomienky. Žiada efektívnu desegregáciu, zabezpečenie dostatočného prístupu k právu na vzdelanie pre deti so zdravotným postihnutím i zmeny v diagnostike týkajúcej sa určovania, ktoré deti patria do špeciálneho prúdu vzdelávania.


Ombudsmanka žiada ústavný súd o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie

(Bratislava, 10. februára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obracia na Ústavný súd SR v súvislosti s porušovaním základných práv a slobôd. Ide najmä o problematiku pozbavovania osôb osobnej slobody formou karantény alebo izolácie, nedostatonej právnej a súdnej ochrany pred zásahmi do základných práv a slobôd, problematiku tzv. "faktúr" za štátnu karanténu ako aj o problém vágnych a príliš širokých kompetencií ÚVZ SR a MZ SR.

pRÍSLUŠNÍCI A PRÍSLUŠNÍČKY MENŠÍN MAJÚ PRÁVO NA URČENIE SVOJEJ NÁRODNOSTI

(Bratislava, 4. februára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová nesúhlasí so znením právnej úpravy odstraňujúcej možnosť uviesť ďalšiu národnosť pri sčítaní obyvateľstva. Mohla by byť podľa nej v rozpore s ústavou a medinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Poslala preto do medzirezortného pripomienkového konania zásadnú pripomienku.

Nová tehotenská dávka prináša ďalšie znevýhodnenie policajtiek, hasičiek či vojačiek

(Bratislava, 4. januára 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová víta, že prezidentka spolu s podpísaním novely zákona o sociálnom poistení požiadala o odstránenie nerovností pri poskytovaní tehotenskej dávky pre policajtky, hasičky, príslušníčky ZVJS i vojačky. Podľa novej právnej úpravy by táto skupina žien totiž mala nárok na dávku len v nižšej sume v porovnaní s inými ženami. Ombudsmanka sa v tejto veci 7. decembra 2020 listom obrátila na prezidentku, ktorá jej požiadavku reflektovala a adresovala ju ministerstvu vnútra a ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

PRÍPAD MILANA LUČANSKÉHO MUSÍ BYŤ RIADNE VYŠETRENÝ

(Bratislava, 30. decembra 2020) Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková na dnešnej tlačovej konferencii oznámila, že prípad Milana Lučanského bude preskúmaný. Verejná ochrankyňa práv bude akceptovať oslovenie na poverenie svojho zástupcu alebo zástupkyne za člena alebo členku komisie.