Tlačová správa: Verejný ochranca práv oceňuje legislatívnu zmenu v prospech sirôt

27.02.2008

Tlačová správa: Verejný ochranca práv Pavel Kandráč pozitívne hodnotí, že dnes vládou schválený legislatívny návrh rieši aj problém sirôt, ktoré sa často dostávajú na pokraj chudoby, pretože po smrti rodiča im nepatrí sirotský dôchodok. Rozšírenie okruhu oprávnených osôb na vyplácanie náhradného výživného o siroty, ktorých výška sirotských dôchodkov nedosahuje výšku minimálneho výživného, ustanoveného zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a o siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, považuje za krok správnym smerom. Verejný ochranca práv od roku 2004 trpezlivo presviedčal ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny, parlament i verejnosť o potrebe opätovnej úpravy inštitútu odstránenia tvrdosti zákona tak, ako bola známa v predpisoch platných do 31.12.2003 alebo o zmene podmienok na priznávanie pozostalostných dávok. Jeho úsilie bolo korunované úspechom, pretože novela, ktorú dnes schválila vláda, by do budúcnosti mala zabrániť praxi, s ktorou sa verejný ochranca práv stretol, keď napríklad šiestim deťom matky–vdovy z východného Slovenska štát nepriznal sirotské dôchodky len preto, že ich otcovi, ktorý zomrel vo veku 49 rokov do splnenia zákonom ustanoveného rozsahu doby poistenia mu chýbalo 17 dní. Deti sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva a ich práva sa v mnohých prípadoch nedajú riešiť bez zlepšenia ich sociálnej situácie. Verejný ochranca práv Pavel Kandráč opätovne upozorňuje, že Slovenská republika sa ako zmluvná strana Dohovoru o právach dieťaťa zaviazala uznávať právo každého dieťaťa na životnú úroveň, nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj.

PhDr. Zuzana Štukovská
asistentka pre styk s médiami
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
820 04 Bratislava 24
tel. 02/48 28 72 36, 0911 707 122
e-mail: stukovska@vop.gov.sk
Zobraziť všetky