Tlačová správa: Verejný ochranca práv k právam starších

01.10.2007

1. októbra, pri príležitosti Medzinárodného dňa starších, ktorým sa otvára mesiac úcty k starším, upozornil verejný ochranca práv Pavel Kandráč prostredníctvom médií na najčastejšie porušovanie ústavných práv tejto skupiny ľudí. Ich problémy tvoria asi jednu tretinu agendy verejného ochrancu práv. Týkajú sa predovšetkým porušovania práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ďalej práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní, v konaní orgánov územnej samosprávy, správ katastra, obvodných pozemkových úradov i ministerstiev a tiež práva na ochranu zdravia a bezplatnú zdravotnú starostlivosť. K najčastejším porušovateľom práv starých ľudí patria súdy, Sociálna poisťovňa, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávy obcí a miest, zdravotnícke zriadenia a zdravotné poisťovne. Hoci zákon verejnému ochrancovi práv nedáva právo zákonodarnej iniciatívy, z vlastnej iniciatívy upozorňuje poslancov parlamentu, jeho príslušné výbory i jednotlivých ministrov na legislatívne nedostatky. Takto napríklad už opakovane navrhuje parlamentu, aby uzákonil lehoty na vybavenie žiadostí o odškodnenie, týkajúce sa účastníkov národného boja za oslobodenie, osôb deportovaných do koncentračných táborov a ďalších. Podobne verejný ochranca práv poukázal na nejednotný postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri posudzovaní nároku na poskytnutie peňažného príspevku za opatrovanie alebo na posudzovanie kompenzácie pre občana podľa zákona o sociálnej pomoci bez jeho prítomnosti, takpovediac „od stola“. Starí ľudia nesmú tvoriť najchudobnejšiu vrstvu spoločnosti v dôsledku nízkej penzie. Zaslúžia si náležitú pozornosť aj preto, že sa podieľali na tvorbe hodnôt a príležitostí pre dnešnú mladšiu, mladú i najmladšiu generáciu. Je to významný dôvod na zmenu filozofie ľudskej komunity, v ktorej pojem starý vyznieva negatívne a mladý pozitívne. V dôstojnosti a právach sme si rovní bez ohľadu na vek, - zdôrazňuje verejný ochranca práv Pavel Kandráč. PhDr. Zuzana Štukovská asistentka pre styk s médiami Kancelária verejného ochrancu práv Nevädzová 5 820 04 Bratislava 24 tel. 02/48 28 72 36, 0911 707 122 e-mail: stukovska@vop.gov.sk
Zobraziť všetky