Tlačová správa: Verejný ochranca práv dnes predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o svojej činnosti.

30.03.2010

Tlačová správa
 

Verejný ochranca práv dnes predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o svojej činnosti. V ôsmej správe o činnosti verejný ochranca práv upozorňuje na porušenia základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb a ďalšie nedostatky v činnosti orgánov verejnej správy, ktoré preukázal za obdobie od 1. marca 2009 do 28. februára 2010. Verejný ochranca práv  v uplynulom roku činnosti preukázal porušenie základných práv a slobôd zaručených Ústavou Slovenskej republiky orgánmi verejnej správy v jeho pôsobnosti v 252 prípadoch. Preukázal, že orgány verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje jeho pôsobnosť, porušili v 223 prípadoch základné právo na prerokovanie veci  bez zbytočných  prieťahov. Zbytočné prieťahy preukázal najmä v súdnom konaní, v konaní  Sociálnej poisťovne, v konaní  orgánov štátnej správy na úseku katastra, v konaní ministerstiev, v konaní obvodných pozemkových úradov, v konaní okresných riaditeľstiev Policajného zboru, v konaní orgánov územnej samosprávy. Verejný ochranca práv ďalej preukázal, že orgány verejnej správy porušili právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa, právo na informácie, právo, podľa ktorého sa každý môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky, právo vlastniť majetok i právo na vzdelanie. Verejnému ochrancovi práv fyzické osoby a právnické osoby doručili za takmer osem rokov jeho činnosti celkom 19 086 podnetov. Z tohto počtu za posledný rok činnosti 2 882 podnetov. Verejný ochranca práv vybavil celkom 18 482 podnetov. Aktuálna vybavenosť podnetov predstavuje 96,8 % z celkového počtu podnetov. Prax potvrdzuje, že záujem občanov o služby verejného ochrancu práv vyplýva nielen z jeho úlohy chrániť základné práva a slobody, ale aj z jeho iniciatívy poskytnúť právne usmernenie aj nad rámec pôsobnosti verejného ochrancu práv. Dôvodom je nízke právne vedomie verejnosti, s ktorým sa od počiatku svojej činnosti verejný ochranca práv stretáva, a ktoré považuje za jednu z najvážnejších príčin nemožnosti uplatnenia si práv a slobôd. Taktiež jeho iniciatívne pôsobenie v regiónoch, bezplatnosť služieb verejného ochrancu práv, informovanie verejnosti o možnostiach ochrany všetkých práv a slobôd i názov „verejný ochranca práv“ (nielen základných), boli aj v uplynulom roku dôvodmi, pre ktoré verejného ochrancu práv vyhľadávali podávatelia aj s podnetmi, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti.  Osobitne sa to prejavilo v čase hospodárskej krízy, kedy sa právne služby stali nedostupnejšími pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, pričom v živote jednotlivca a jeho rodiny práve v tomto čase narastajú aj právne problémy. Verejný ochranca práv a právnici jeho kancelárie poskytli za takmer osem rokov činnosti nad rámec pôsobnosti verejného ochrancu práv celkom 35 819 právnych usmernení. Z uvedeného počtu v uplynulom roku činnosti poskytli 4 055 právnych usmernení. Už po ôsmy raz vo svojej  správe o činnosti verejný ochranca práv odporúča Národnej rade Slovenskej republiky rozšíriť svoju pôsobnosť na všetky práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb. Opakovane zdôrazňuje, že je pripravený na rozšírenie pôsobnosti na celú „maladministráciu”, na všetky prípady, v ktorých sa nerešpektuje princíp dobrej správy a jej zásady pri konaní, rozhodovaní a nečinnosti orgánov verejnej správy, v zmysle práva na dobrú správu, tak ako ho ustanovuje aj Charta základných práv Európskej únie a Lisabonská zmluva. V tejto súvislosti verejný ochranca práv opakovane dáva do pozornosti aj Uznesenie č. 135 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  ľudské práva, národnosti a postavenie žien z 30. apríla 2008, ktorým gesčný výbor verejného ochrancu práv okrem iného súhlasil s rozšírením pôsobnosti verejného ochrancu práv tak, aby chránil všetky práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb. V súvislosti s úlohou a odporúčaním uznesenia vlády SR č. 94/2009 k návrhu Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012, záverečnými pripomienkami Výboru OSN pre práva detí k druhej periodickej správe Slovenskej republiky zo dňa 8. júna 2007 a blížiacim sa termínom prípravy tretej periodickej správy pre Výbor OSN pre práva detí, verejný ochranca práv zdôrazňuje aj pripravenosť Kancelárie verejného ochrancu práv plniť úlohy nezávislého mechanizmu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. Vo svojej správe o činnosti verejný ochranca práv ponúka právnu analýzu preskúmania vybraných podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ako aj podnetov z vlastnej iniciatívy a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Venuje sa aj súčinnosti s orgánmi verejnej správy, konaniu z vlastnej iniciatívy nad rámec pôsobnosti v oblasti zvyšovania právneho vedomia verejnosti a iniciatíve vo vzťahu k legislatívnemu procesu. Informuje tiež o medzinárodnej spolupráci a  činnosti Kancelárie verejného ochrancu práv. Prílohy správy venoval zámerom novelizácie právnej úpravy činnosti verejného ochrancu práv v oblasti ochrany práv detí a aktuálnym štatistickým údajom.

 

 

Bratislava, 30. marec 2010

                                                                                       Henrieta Antalová

          vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv

  Správa o činnosti VOP
Zobraziť všetky