Tlačová správa: Verejný ochranca práv a ochrana práv detí

29.05.2008

Dňa 29. mája 2008 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v Kancelárii verejného ochrancu práv konala tlačová konferencia, na ktorej verejný ochranca práv prezentoval svoje poznatky z dodržiavania a ochrany práv detí na Slovensku.

Z praktických poznatkov verejného ochrancu práv:
Verejnému ochrancovi práv  bolo doručených viac ako 1 500 podnetov týkajúcich sa práv detí.   Verejný ochranca práv pomohol najmä:
• odstrániť zbytočné prieťahy v desiatkach súdnych konaní o určenie výživného pre maloleté deti,  o zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov po rozvode a o úpravu styku  rodičov s maloletými deťmi, tiež v konaniach  vo veci určenia otcovstva k maloletým deťom,
• odstrániť zbytočné prieťahy v konaní úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia detí  i priznať tieto príspevky maloletým deťom v prípadoch, keď úrad neoprávnene tieto príspevky deťom zamietol, či odňal,
• vybaviť dávky dôchodkového poistenia - sirotské dôchodky v prípadoch, keď Sociálna poisťovňa z dôvodu nesprávneho posúdenia skutočného stavu veci zamietla nárok či zastavila vyplácanie sirotských dôchodkov,
• zabezpečiť  právo na súkromie, ktoré riaditeľ školy porušil inštalovaním kamerového systému na chlapčenské toalety v základnej škole,
• preukázať porušenie práva na vzdelanie, v jednom prípade aj nerovnaké zaobchádzanie pri jeho uplatňovaní, v prípade, v ktorom dôvodom diskriminácie dieťaťa zo strany školy pri poskytovaní vzdelávania bol nesprávny postup pri individuálnej integrácii žiaka, ktorému neboli vytvorené rovnaké podmienky na vzdelávanie,
• odstrániť zbytočné prieťahy aj v trestnom konaní vedenom vo veci zanedbania povinnej výživy,
• preukázať zbytočné prieťahy v konaní v súvislosti s vyšetrovaním zločinu sexuálneho zneužívania trojročného dievčatka, verejný ochranca práv dospel k záveru, že nečinnosťou úradu práce, sociálnych vecí a rodiny došlo v namietanej veci k porušeniu ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa.

Verejný ochranca práv spolu s právnikmi Kancelárie verejného ochrancu práv poskytol viac ako 2700  bezplatných právnych usmernení týkajúcich sa problémov detí. Osobne do sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave a 11-tich  regionálnych pôsobísk prichádzajú mamičky na rodičovskej dovolenke, starí rodičia, otcovia i iní príbuzní detí  i deti, na  verejného ochrancu práv sa nad rámec jeho pôsobnosti obracajú  aj učitelia a pracovníci orgánov verejnej správy.

Verejný ochranca práv právo príslušných ministrov, výbory i plénum Národnej rady Slovenskej republiky upozorňuje na legislatívne nedostatky, poskytuje im poznatky o názoroch občanov o „nespravodlivej“ právnej úprave,  upozornil napr. na:
• nedostatky pri rozhodovaní o  predosvojiteľskej starostlivosti,
• tvrdosť zákona zákon o sociálnom poistení pri priznávaní sirotských dôchodkov,
• právnu úpravu hmotnej núdze pri početných rodinách,
• nedostatky právnej úpravy štúdia na súkromných školách,
• predchádzanie a elimináciu domáceho násilia,
• problémy adoptívnych rodičov vo vzťahu k poskytovaniu príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a dobe poberania materského,
• nespokojnosť s právnou úpravou prídavkov na dieťa žijúce v cudzine,
• problémy  exekúcie majetku pri rozvode manželov, keď maloleté deti prichádzajú
o strechu nad hlavou...
Zobraziť všetky