ČÍTAJTE O VÝSLEDKOCH NAŠEJ ANALÝZY OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA VZDELÁVANIA

12.01.2021

Ešte pred Vianocami sme s tímom ukončili analýzu opatrení týkajúcich sa vzdelávania a upozornili sme na nedostatky pri uzatváraní škôl. Aj keď podľa zákona bolo prerušenie výučby možné a sledovalo legitímny cieľ (spomalenie šírenia ochorenia COVID-19), rozhodnutia neboli vždy v jednotlivých obdobiach nevyhnutné a primerané. Z hľadiska ústavnej akceptovateľnosti zásahov do základných práv nestačí len to, či je opatrenie odôvodnené legitímnym cieľom, či je nevyhnutné, ale aj to, či cena, ktorú musíme „zaplatiť“ nie je neprimeraná tomu, čo opatrením získame.

Kompetentné orgány som preto požiadala o prijatie plánu otvárania a zatvárania škôl, ktorý bude reflektovať regionálny aj celoslovenský vývoj pandémie, dosah na jednotlivé rozdielne skupiny žiakov a zohľadňovať princíp, že zásah do práva na vzdelanie by mal byť v zásade až posledným, nie prvým opatrením. Poukázala som na potrebu uplatnenia stratégie, ktorá vychádza z reálnych poznatkov a myslí na deti v nerovnakých pozíciách.

Zároveň je potrebné dodať, že možných stratégií zvládania pandémie je viacero. Je možné obmedziť mobilitu v školách, alebo v zamestnaní, alebo v oboch, prípadne získať kapacity v nemocniciach a zvoliť celkovo liberálnejší prístup. Zodpovednosť za voľbu stratégie je politická zodpovednosť a môj dohľad je právny so zameraním sa na na vylúčenie neprimeraných zásahov do základných práv pri zvolenej stratégii.

Ako som informovala pred sviatkami, so zisteniami z preskúmavania problematiky som sa obrátila na prezidentku SR, ministerstvo školstva a hlavného hygienika. O ich reakciu na závery našej analýzy požiadala autorka príspevku a ich krátke stanoviská si môžete prečítať v jej článku.
Zobraziť všetky