Summit ombudsmanov krajín V4

25.06.2005

V dňoch 24. až 25. júna 2006 sa v Budapešti konal Summit ombudmanov krajín V4 za účasti Lenkovicsa Barnabása - Országgyulési Biztos Hivatala, Otakara Motejla - veřejného ochránce práv v Českej republike, Pavla Kandráča - verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, Stanislawa Trociuka - zástupcu Rzecznika Praw Obywatelskich Poľska /pozn. v Poľsku práve prebieha voľba nového ombudsmana/. Hlavným obsahom rokovaní bolo uplatňovanie „práv k sociálnym istotám“. Dôraz kládli na právo na prácu, právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu ako aj pri strate živiteľa, právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, právo na vzdelanie, sociálne dávky a podporu rodiny. V neposlednom rade sa venovali aj reforme verejnej správy, právam menšín a diskriminácii. Delegácie sa stretli aj s veľvyslancami Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska v Maďarsku. Navštívili budovu Parlamentu Maďarska a  pamätihodnosti Szentendre a Višehradu. Tradícia Summitov ombudsmanov krajín V4, ktorú založil verejný ochranca práv v Slovenskej republike v roku 2004, keď sa ombudsmani krajín V4 stretli v Poprade, bude pokračovať v roku 2006 na základe pozvania verejného ochrancu práv v Českej republike. Tohtoročný Summit sa konal pri príležitosti 10. výročia kreovania inštitútu ombudsmana v Maďarsku.
Ombudsmani krajín V4 sa venovali aj aktuálnym politickým, hospodárskym a finančným nezhodám v Európskej únii. Svojou príkladnou spoluprácou ombudsmanov krajín blízkych nielen geografickým usporiadaním, ale i historickým vývojom a aktuálnym dianím v medzinárodnom priestore majú zámer byť novým impulzom pre celú Úniu.
Zobraziť všetky