Summit ombudsmanov krajín V4

18.09.2008

TLAČOVÁ SPRÁVA: Uplatňovanie princípu dobrej správy v činnosti orgánov verejnej správy nielen v krajinách V4, ale aj v rámci Európskej únie, považujú ombudsmani krajín V-4 za významnú prioritu fungovania jednotlivých štátov. Zhodli sa na tom na bratislavskom summite, ktorý sa v dňoch 16. – 18. septembra uskutočnil z iniciatívy verejného ochrancu práv Pavla Kandráča.

Vrcholní predstavitelia ombudsmanských inštitúcií ďalej podporili myšlienku všetkými dostupnými zákonnými možnosťami a prostriedkami podporovať nezávislosť ombudsmanských úradov a upevňovať ich dôveru v rámci každodennej činnosti. Ombudsmani upozorňujú na potrebu vytvárania podmienok na zvyšovanie právneho vedomia fyzických osôb a právnických osôb v duchu princípov právneho štátu tak, aby zachovávanie právneho poriadku a vymáhateľnosti práva bolo samozrejmosťou a prioritným cieľom. „Včasné a spravodlivé konanie a rozhodovanie je nevyhnutnosťou“, píše sa v záveroch, ktoré prijali účastníci summitu v Bratislave. Prijaté rozhodnutia súdov a orgánov verejnej správy musia byť záväzné a vykonateľné pre každého, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

Ombudsmani krajín V4 ponúkajú spoluprácu vládam jednotlivých štátov pri riešení problémov detí a mládeže, pri ovplyvňovaní ich právneho vedomia, pri vzdelávaní a podpore prioritného významu rodiny pri formovaní ich osobnosti. Za spoločný cieľ považujú aj riešenie problémov seniorov, podporujú využívanie ich skúseností a vedomostí, sú za vytváranie dôstojných podmienok pre starých  ľudí v duchu rovnosti, humánnosti, demokracie, tak, aby starí ľudia neboli vytláčaní na okraj spoločnosti.
Účastníci summitu ombudsmanov krajín V4 sa rovnako zaviazali, že pri rešpektovaní priorít svojho štátu budú naďalej zefektívňovať vzájomnú pomoc pri riešení problémov, ktoré presahujú hranice príslušného štátu.

Bratislavské stretnutie ombudsmanov krajín V4 prispelo k prehĺbeniu pracovno-spoločenských a priateľských vzájomných vzťahov. Je prísľubom pre lepšiu vzájomnú súčinnosť a pomoc, ďalšiu výmenu informácií a skúseností pri riešení problémov, týkajúcich sa ochrany ľudských práv a základných slobôd v krajinách Vyšehradského a Európskeho regiónu. Ombudsmani vyjadrili vôľu pokračovať v tradícii každoročných spoločných stretnutí.

Záverečné dokumenty prijaté v rámci Summitu ombudsmanov V4, Bratislava 2008
  
   slovensky Memorandum
   slovensky Závery summitu
Zobraziť všetky