STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI POČAS ŠÍRENIA INFEKCIE COVID-19 (STANOVISKO)

28.03.2020


Vyhlásený núdzový stav (len v oblasti zdravotníctva a poskytovania niektorých sociálnych služieb) a ani mimoriadna situácia nemôžu byť automaticky považované za ospravedlniteľný dôvod nerešpektovania súdnych rozhodnutí vo veciach starostlivosti a styku rodičov s maloletými deťmi, pokiaľ takéto opatrenie nebolo prijaté na to oprávneným orgánom. O takomto všeobecnom opatrení zákazu realizácie striedavej starostlivosti či styku rodičov s deťmi, pokiaľ nežijú v spoločnej domácnosti, nemám vedomosť. Rovnako nemám vedomosť ani o inom odporúčaní príslušného orgánu, ktoré by striedavú starostlivosť či styk takéhoto rodiča s maloletými deťmi v tomto období zakazovalo.

V súčasnosti je preto potrebné vždy vyhodnocovať individuálne okolnosti prípadu.

Prípustným dôvodom odopretia styku či striedavej starostlivosti môže byť napríklad nariadenie zákazu vychádzania podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu alebo nariadená povinná izolácia dieťaťa alebo rodiča (v prípade karantény osôb prichádzajúcich zo zahraničia, v prípade, ak sa dieťa alebo rodič dostali do kontaktu s osobu, ktorej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 alebo ak toto ochorenie bolo diagnostikované priamo dotknutému rodičovi či dieťaťu a pod.).

Rovnako možno zvážiť existenciu ospravedlniteľného dôvodu pre odopretie styku v prípade, ak rodič či dieťa v rozhodujúcom období vykazuje známky ochorenia COVID-19, hoci im toto ešte nebolo diagnostikované a podobné závažné dôvody alebo ak by malo ísť o realizáciu styku či striedavej vyžadujúcej cestu do zahraničia.

V tejto súvislosti však apelujem na samotných rodičov a ich rodičovskú zodpovednosť, aby v súlade so všeobecným odporúčaním obmedzenia vzájomného kontaktu osôb, ak je to možné po vzájomnej dohode, zvážili dočasné nahradenie prípadného osobného styku s maloletým dieťaťom (obzvlášť v prípade, ak žijú v spoločnej domácnosti so staršími osobami či osobami so zdravotnými problémami alebo inými rizikovými skupinami, prípadne ak je styk či striedavá starostlivosť realizovaná na väčšie vzdialenosti alebo ak samotné maloleté dieťa trpí dlhodobými zdravotnými komplikáciami) inými formami kontaktu – telefonický kontakt, Skype a pod.
Rovnako je na mieste zvážiť dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivosti na dlhšie časové úseky (napríklad 2 týždne a pod.). A to všetko v záujme zachovania zdravia detí a ich rodinných príslušníkov. Pri realizácií styku rodiča s maloletým dieťaťom či striedavej starostlivosti (obzvlášť pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa) musia byť tiež rešpektované všetky preventívne hygienické a iné opatrenia.

Počas šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom je potrebné riadiť sa odporúčaniami ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva. Záväzné odporúčania a opatrenia príslušných orgánov je možné dohľadať na ich webových stránkach, napríklad na www.korona.gov.sk.
Zobraziť všetky