Stretnutie verejného ochrancu práv s predstaviteľmi mimovládnych organizácií z Bulharska k implementácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám

22.09.2005

Dňa 22. septembra 2005 prijal verejný ochranca práv na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave delegáciu zástupcov mimovládnych organizácií z Bulharska, ktorá bola na študijnej ceste v Slovenskej republike. Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia výsledkov činnosti verejného ochrancu práv vo vzťahu k implementácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám orgánmi verejnej správy na Slovensku, ako aj skúsenosti Kancelárie verejného ochrancu práv ako povinnej osoby v zmysle citovaného zákona pri sprístupňovaní informácií. Verejný ochranca práv hostí oboznámil s pôsobnosťou ustanovenou mu zákonom i o postupe pri vybavovaní podnetov. Následne boli podrobnejšie informovaní o počtoch doručených a vybavených podnetov, o preukázaných porušeniach základných práv a slobôd, o konkrétnych zisteniach verejného ochrancu práv v oblasti porušovania práva na informácie, ale aj o obsahu žiadostí o poskytnutie informácií a zvyšovaní počtu žiadostí adresovaných kancelárii v porovnaní s predchádzajúci rokmi.

Hostia sa zaujímali o postup verejného ochrancu práv v prípade preukázania porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, o vzťahu verejného ochrancu práv k súdom a súdnemu konaniu i o postavenie verejného ochrancu práv v hierarchii orgánov ochrany práva a jeho prípadnú legislatívnu právomoc a aktivity v legislatívnej oblasti. Ocenili vydávanie informačných materiálov o verejnom ochrancovi práv v jazykoch národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky ako aj vytvorenie úradných dní v regiónoch Slovenska. Súčasne priblížili slovenskej strane pôsobenie organizácie "Acces to Information Programme", ktorá v Bulharsku do zvolenia prvého národného ombudsmana v apríli roku 2005 pôsobila ako "ombudsman" vo vzťahu k prístupu k informáciám a aj v súčasnosti je jej hlavnou náplňou správna implementácia jednotlivých ustanovení v praxi.
Zobraziť všetky