Stretnutie verejného ochrancu práv s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky

29.03.2006

Dňa 29. marca 2006 sa v Košiciach verejný ochranca práv Pavel Kandráč stretol s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky Jánom Mazákom. Hlavnou témou stretnutia boli praktické aspekty realizácie práva verejného ochrancu práv podávať návrh na začatie konania pred ústavným súdom vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. Uvedená právomoc verejnému ochrancovi práv prináleží v súvislosti s novelou Ústavy Slovenskej republiky účinnou od 1. apríla 2006. Verejný ochranca práv sa s predsedom ústavného súdu dohodli i na následnej spolupráci pri výmene poznatkov zo svojej činnosti.
Zobraziť všetky