ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOL V PROSPECH ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

03.04.2020

Vekové limity pre získanie príspevkov na osobnú asistenciu či kúpu osobného motorového vozidla sú protiústavné. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý som požiadala o preskúmanie právnej úpravy ešte v septembri roka 2018. V návrhu som ho upozornila najmä na diskrimináciu na základe veku a nesúlad s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Urobila som tak po tom, ako sa na mňa obrátila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská s podnetmi, v ktorých upozornila na obmedzujúce podmienky získania príspevkov.
Rozhodnutie Ústavného súdu veľmi vítam a považujem ho za nesmierne dôležité pri odstraňovaní nerovnakých podmienok prístupu k rôznym príspevkom podporujúcim komplexné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do aktívneho života spoločnosti. Som presvedčená, že pre zabezpečenie rovnosti príležitostí a možnosti viesť plnohodnotný život, je nevyhnutné, aby bola pomoc týmto ľuďom poskytovaná v čo najväčšej možnej miere. Právo osôb so zdravotným postihnutím viesť plnohodnotný život nemôže byť podmieňované vekom.
Čo sa zmení?
Legislatíva doteraz upravovala podmienky na získanie príspevkov na osobnú asistenciu alebo motorové vozidlo len v ohraničenom vekovom limite. Podľa zákona bolo možné poskytnúť príspevok na osobnú asistenciu „najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku“. Podobne to bolo aj pri žiadosti o príspevok na kúpu auta. Dolná veková hranica síce v tomto prípade neexistuje, horná však bola rovnako stanovená na 65 rokov.

Publikovaním rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky stratia nesúladné časti zákona svoju účinnosť a nebudú môcť byť uplatňované voči osobám v jednotlivých prípadoch. Súčasne začne plynúť Národnej rade SR lehota 6 mesiacov, aby diskriminačné časti zákona zosúladila s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Ak tak neurobí, tieto časti stratia aj svoju platnosť.

Priznávanie príspevkov nebude do budúcna vekovo obmedzené a ľudia, ktorým boli podľa terajšej úpravy žiadosti zamietnuté z dôvodu veku alebo o tieto príspevky nepožiadali uvedomujúc si zákonné prekážky, sa o ne budú môcť opätovne uchádzať.
Zobraziť všetky