ÚSTAVNÝ SÚD PRIJAL MÔJ NÁVRH NA ĎALŠIE KONANIE

18.01.2019

V septembri minulého roka som podala návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Súd som žiadala, aby preskúmal našu právnu úpravu, podľa ktorej je možné získať tieto príspevky len v ohraničenom vekovom limite. Som toho názoru, že právna úprava diskriminuje ľudí na základe veku a nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky ani s medzinárodnými dohovormi. Ústavný súd sa mojím návrhom bude zaoberať v ďalšom konaní.

Rozhodnutie Ústavného súdu o prijatí návrhu na ďalšie konanie je zaujímavé z hľadiska jeho odôvodnenia. Ako sa v ňom uvádza, v tomto prípade netrval striktne na podmienke, ktorú si v minulosti sám stanovil a pre ktorú odmietal návrhy verejnej ochrankyne práv.

Dokonca ju aktuálne označil za formálnu a do značnej miery za formalistickú. Presnejšie ide o podmienku, ktorá určuje, že v čase rozhodovania Ústavného súdu nemôže ísť  o „živú vec“. V tomto prípade je ale podávateľ podnetu v neukončenom súdnom konaní, čo znamená, že ide o „živú vec“. Ústavný súd však sám uznal, že táto „podmienka nemá tak priamy vzťah k predmetu napadnutej úpravy, aby prípadné neskončené prebiehajúce správne konania či správne súdne konania oslabili, resp. zúžili uplatňovania právomoci verejného ochrancu práv ako aktívne legitimovanej osoby,“ píše sa v odôvodnení rozhodnutia.  

Viac sa dočítate v článku.
Zobraziť všetky