Opakujúce sa prípady maloletých detí, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti rodičov, viedli Kanceláriu verejnej ochrankyne práv k tomu, aby si z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže vyžiadala všetky spisy týkajúce sa tejto oblasti.
Po dôkladnom preskúmaní 95-tich spisov verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová 28. novembra  2012 zverejnila nielen najdôležitejšie zistenia a pochybenia zodpovedných orgánov verejnej správy, ale aj svoje návrhy opatrení, ktoré majú zamedziť porušovaniu práv detí.

Tie sú zhrnuté v „Správe verejnej ochrankyne práv o ochrane práv maloletých detí občanov SR, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti rodičov“, ktorú Jana Dubovcová následne predloží aj príslušným orgánom verejnej správy.