Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová na základe svojej doterajšej činnosti a zistení zadefinovala aktuálne odborné otázky a priority pre svoju činnosť na rok 2016


Na základe vlastnej iniciatívy verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej sú určené nasledovné priority prieskumov a organizačné zabezpečenie ich plnenia.1. Bezbariérový prístup do verejných budov a bezbariérovosť vo verejných budovách, v ktorých sídlia orgány verejnej správy – pokračovanie v prieskume z rokov 2014 a 2015

Prieskumy v rámci tejto priority sa zameriavajú na nasledujúce typy zariadení:

a) školy (základné školy, stredné školy a vysoké školy)
Zameranie prieskumu: Zistiť bezbariérovosť prístupu do budov škôl všetkých stupňov,   ktoré sú sídlami orgánov verejnej správy, a tiež zistiť bezbariérovosť v nich. Prieskum     zamerať na región Bratislavy. Správu z prieskumu si môžete prečítať TU.

b) útvary Policajného zboru v rámci celého územia Slovenskej republiky
Zameranie prieskumu: Zistiť bezbariérovosť prístupu do budov, ktoré sú sídlami policajných útvarov, a tiež zistiť bezbariérovosť v nich. Správu z prieskumu si môžete prečítať TU.

c)  v štátnych nemocniciach
Zameranie prieskumu: Zistiť bezbariérovosť prístupu do budov štátnych nemocníc v každom z ôsmich vyšších územných celkov Slovenskej republiky, príp. do iných štátnych zdravotníckych zariadení v rámci jednotlivých krajov, a tiež zistiť bezbariérovosť v nich. Správu z prieskumu si môžete prečítať TU.2. Právo dieťaťa byť vypočuté v každom konaní, ktoré sa ho týka

a)v trestných konaniach
Zameranie prieskumu: V rámci prieskumu zistiť či a ako prebieha vypočutie dieťaťa na súdoch, na policajných útvaroch, príp. ako inak sa zabezpečuje v súdnej praxi vyjadrenie dieťaťa vo veci. Zisťovať či sú zriadené výsluhové miestnosti pre deti, či je pri výsluchu dieťaťa zabezpečená účasť kolízneho opatrovníka, psychológa, príp. advokáta. Správu z prieskumu si môžete prečítať TU.

b) v civilno-právnych konaniach
Zameranie prieskumu: V rámci prieskumu zistiť na  Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, koľko rozvodov sa  riešilo v roku 2015 a z toho, v koľkých sporoch bola riešená úprava práv detí. Zistiť v koľkých konaniach o právach dieťaťa bolo dieťa vypočuté. Ak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nebude takýmto údajom disponovať, obrátiť sa na jednotlivé súdy. Na súdoch zistiť či a  ako prebieha vypočutie dieťaťa a akú podobu majú vyjadrenia kolíznych opatrovníkov – túto dokumentáciu si vyžiadať zo súdov. V prípade, že nám dokumentácia nebude súdmi poskytnutá, je potrebné osobné preverovanie. Správu z prieskumu si môžete prečítať TU.


3. Ochrana životného prostredia – ochrana vôd a výstavba vodných diel na riekach Hron a Váh

Zameranie prieskumu: Preskúmať postup Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, vo vzťahu k dodržiavaniu ochrany vôd na riekach Hron a Váh v administratívnych konaniach súvisiacich s povoľovacími konaniami vo vzťahu k plánovanej výstavbe vodných diel. V rámci preverovania je možno spolupracovať s Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a s mimovládnymi organizáciami zameranými na túto problematiku.

Správu z prieskumu si môžete prečítať TU.4. Dodržiavanie a zabezpečovanie protipožiarnej ochrany a prístup k pitnej vode rómskych osadách

Zameranie prieskumu: Zistiť či a ako je v praxi zabezpečená protipožiarna ochrana v rómskych osadách a zistiť ako je zabezpečený v  týchto osadách prístup ich obyvateľov k pitnej vode. Pri prieskume je  potrebné riadiť sa Atlasom rómskych komunít, ktorý je zverejnený na  webstránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zistiť, či sa obce zaoberajú touto úlohou, či sa riadia plánom na plnenie úloh v rámci tejto problematiky, či majú vyčlenené finančné prostriedky na  zabezpečovanie protipožiarnej ochrany. Rovnaké údaje je potrebné zistiť aj vo vzťahu k prístupu občanov žijúcich v rómskych osadách k pitnej vode. Prieskum je potrebné vykonať aj za pomoci dotazníka určeného pre jednotlivé samosprávy. Ak na dotazník a výzvy nebudú samosprávy reagovať, je možné zabezpečiť prieskum aj výjazdmi pracovnej skupiny. V  rámci prieskumu je možné spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, osloviť pracoviská Hasičského a  záchranného zboru a vodárenské spoločnosti. Správu z prieskumu si môžete prečítať TU.