Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová na základe svojej doterajšej činnosti
a zistení zadefinovala aktuálne odborné otázky a priority
pre svoju činnosť na rok 2015

1. Bezbariérový prístup do verejných budov a vo verejných budovách, v ktorých sídlia orgány verejnej správy

Zisťovanie bezbariérovosti  prístupu do verejných budov, ktoré sú sídlami orgánov verejnej správy a bezbariérovosť v nich a posúdenie stavu najmä z hľadiska dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím  a možno aj z hľadiska veku- deti, seniori, matky s deťmi, kočíky  a pod. a celková vizuálna priateľskosť, nepriateľskosť inštitúcie z hľadiska otvorenosti pre verejnosť a posúdenie zisteného stavu najmä z hľadiska základných práv osôb so zdravotným postihnutím.

Pokračovanie všeobecného prieskumu  bezbariérových prístupov do budov, v ktorých sídlia orgány verejnej správy a samosprávy.

      Nový prieskum bezbariérovosti budov zameraný na sídla Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

     Správa o výsledkoch prieskumu bezbariérového prístupu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

      2. Reštitučné konania v oblasti poľnohospodárskeho a lesného majetku.

     Zameranie prieskumu: Na dĺžku, efektívnosť a plynulosť konania, prekážky konania a ich posúdenie z hľadiska, či ide o objektívne, alebo subjektívne prekážky konania. Po zistení je potrebné posúdiť, či postupom v konaní došlo/ nedošlo k porušeniu základných práv reštituentov. Zistiť a posúdiť stav v SR.

     Správa o zbytočných prieťahoch v reštitučných konaniach k poľnohospodárskej a lesnej pôde

3. Získavanie informovaného súhlasu od rodičov žiakov základných škôl s osobitným záujmom o postup získavania informovaného súhlasu od rodičov  deti/ žiakov príslušníkov rómskej národnostnej menšiny pochádzajúcich z nepodnetného prostredia, s kultúrnou, sociálnou, jazykovou bariérou a rómskych detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

Zameranie prieskumu:  Získavanie informovaného súhlasu rodičov detí v základných školách je  3. časť prieskumu uplatňovania práva na vzdelanie detí / žiakov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami , detí pochádzajúcimi z nepodnetného prostredia, s kultúrnou, sociálnou, jazykovou bariérou. Prieskum je zameraný na zistenie pravidiel pre školy pri získavaní informovaného súhlasu od rodičov a posúdenie ich súladu so základnými právami a slobodami rodičov a detí,  zistenie praxe  škôl, ktorú požívajú  pri získavaní informovaného súhlasu rodičov , jej porovnanie s pravidlami a vyhodnotenie z hľadiska dodržiavania základných práv a slobôd rodičov detí a detí, predmetom prieskumu je aj zisťovanie postupu škôl a ich bežnej praxe pri získavaní informovaného súhlasu rodičov detí / žiakov pochádzajúcich zo sociálne vylúčeného spoločenstva, so sociálnou, kultúrnou, jazykovou bariérou, detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, najmä rómskej národnosti.

Správa o výsledkoch prieskumu získavania informovaného súhlasu od rodičov žiaka základnej školy

4. Prieskum dostupnosti predškolského vzdelávania so zameraním na prax umiestňovania detí do konkrétneho zariadenia a prieskum uplatňovania praxe, ktorá určuje, že dieťa sa má rok pred povinnou školskou dochádzkou vzdelávať v predškolskom vzdelávaní.

Zameranie prieskumu: Predmetom prieskumu bude zisťovanie praxe prijímania a neprijímania detí do  predškolských zariadení  a následné právne posúdenie zistenej praxe z pohľadu dodržiavania a ochrany  rodičovských práv a práv detí vrátane ich ústavného práva na osobitnú ochranu a na zákaz diskriminácie a posúdenie existujúceho právneho stavu z hľadiska úrovne záruk  ochrany základných ľudských práv a slobôd a a práv detí.

-Táto priorita bola v máji 2015 verejnou ochrankyňou práv vypustená z príkazu o určení prioritných tém na rok 2015.

5. Právo na dôstojnosť, na riadne zaobchádzanie, na informovanie, právo na súdnu a inú právnu ochranu v konaní niektorých orgánov

Verejná ochrankyňa práv v rámci svojich priorít skúma postup cudzineckej polície pri vybavovaní žiadateľov a podmienky v celách policajného zaistenia.

Pokračujúci prieskum podmienok v celách policajného zaistenia z prioritných prieskumov verejnej ochrankyne práv na rok 2014. Výsledky prieskumu si môžete prečítať v Správe o výsledkoch prieskumu ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd osôb umiestnených v celách policajného zaistenia TU.

Výsledky prieskumu zameraného na zisťovanie prístupu cudzineckej polície k cudzincom si môžete prečítať TU.

6. Prieskum plnenia opatrení a vyvodzovanie zodpovednosti za ich plnenie

Verejná ochrankyňa práv medzi priority zaradila aj systematické sledovanie a štvrťročné vyhodnocovanie plnenia v minulosti prijatých opatrení z podnetov a všetkých prieskumov, predbežné zisťovanie výskytu prieťahov v tých súdnych konaniach, v ktorých existuje nález ústavného súdu o porušení základných práv podľa čl. 46 a čl. 48 ústavy, alebo zistenie verejného ochrancu práv o porušení čl. 48 ústavy.

Príkaz verejnej ochrankyne práv o určení prioritných tém na rok 2015 si môžete prečítať TU.

7. Prieskum úrovne poskytovania starostlivosti, výchovy a výživy deťom vo vybraných zariadeniach

Verejná ochrankyňa práv sa v novembri 2015 rozhodla na základe preskúmavaných podnetov vykonať prieskum úrovne poskytovania starostlivosti, výchovy a výživy vo vybraných zariadeniach - reedukačných centrách, detskom domove a diagnostickom centre.

Správa o prieskume úrovne poskytovania starostlivosti, výchovy a výživy deťom v Detskom domove Dobšiná, Satelit Rožňava.

Správa o prieskume úrovne poskytovania starostlivosti, výchovy a výživy deťom v Reedukačnom centre a Špeciálnej základnej škole internátnej Vráble.

Správa o prieskume úrovne poskytovania starostlivosti, výchovy a výživy deťom v  Reedukačnom centre Trstín.