Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová na základe svojej doterajšej činnosti
a zistení zadefinovala aktuálne odborné otázky a priority
pre svoju činnosť na rok 2014

1. Dodržiavanie práv maloletých umiestnených v reedukačnom centre.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová aj v roku 2014 pokračuje v prioritách pre svoju činnosť. Aj v tomto roku sledovala reedukačné centrá na Slovensku, v ktorých po minuloročných prieskumoch zistila závažné nedostatky a nedodržiavanie základných ľudských práv. Prioritou pre tento rok je pokračujúci prieskum reedukácie detí, so zameraním na zistenie, či uplatňovaná prax umiestňovania dieťaťa do konkrétneho reedukačného centra je v najlepšom záujme umiestneného dieťaťa, či zohľadňuje jeho individuálne potreby a či umožňuje vytvoriť predpoklady pre reálne dosiahnutie účelu umiestnenia dieťaťa v reedukačnom centre, pre ktorý došlo k dovolenému obmedzeniu jeho slobody. Kancelária verejného ochrancu práv tiež zisťovala, či reedukačné centrá prijali opatrenia, ktoré im adresovala verejná ochrankyňa práv.

Súhrnnú správu verejnej ochrankyne práv k reedukačným centrám si môžete pozrieť tu:

Súhrnná správa o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačných centrách v Slovenskej republike (júl 2014)

2. Uplatňovanie a vykonávanie práva na vzdelávanie dieťaťa z nepodnetného prostredia podľa jeho školskej spôsobilosti.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová po minuloročnom prieskume o uplatňovaní práva na vzdelanie detí/žiakov, ktoré/ktorí sú príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa tento rok venovala preverovaniu testovania ich školskej spôsobilosti. Pokračujúci prieskum uplatňovania a vykonávania základného práva na vzdelávanie, a to detí rómskej národnostnej menšiny so zameraním na zisťovanie, ako prebieha v praxi diagnostika detí (testy schopnosti žiakov, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie o zaradení dieťaťa do vzdelávacej vetvy) vo väzbe na ich zaraďovanie do školského vzdelávania, preraďovanie v priebehu vzdelávania, prístup k vzdelávaniu a pripravenosť na prácu s deťmi v ich materinskom jazyku. Prieskum sa zameriava na zistenie, či existujúca prax vylučuje priamu aj nepriamu diskrimináciu maloletých detí (viď. ESĽP vo veci D. H. proti Českej repulike).

Správu verejnej ochrankyne práv si môžete pozrieť tu:

Vplyv praxe testovania školskej spôsobilosti na základné práva dieťaťa z nepodnetného prostredia s kultúrnou, sociálnou, jazykovou bariérou, najmä z rómskej národnostnej menšiny (júl 2014)

Verejná ochrankyňa práv poslala túto Správu viacerým zainteresovaným stranám, taktiež ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Pellegrinimu. V liste ho okrem odporúčaní v tejto oblasti vyzvala, aby sa bezodkladne zaoberal navrhovanými opatreniami pre reedukačné centrá. Predovšetkým ide o zmenu normatívov na nákup potravín, ktorý je v súčasnosti v rozpätí od 2,43 do 3,01 eura na deň a pokrýva prípravu piatich jedál. List nájdete TU.

3. Právo na dôstojnosť, na riadne zaobchádzanie, na informovanie, právo na súdnu a inú právnu ochranu v konaní niektorých orgánov

Verejná ochrankyňa práv v rámci svojich priorít skúma postup cudzineckej polície pri vybavovaní žiadateľov a podmienky v celách policajného zaistenia. Taktiež preveruje bezbariérové prístupy do budov, v ktorých sídlia orgány verejnej správy a samosprávy, škôl a zariadení poskytujúcich zdravotné a sociálne služby.

4. Uplatňovanie a ochrana základných práv a slobôd vo vzťahu k seniorom.

Jednou z priorít verejnej ochrankyne práv na rok 2014 je téma ochrany a uplatňovania základných práv a slobôd vo vzťahu k seniorom. Patrí sem skúmanie reálnej dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov na základe teoretického porovnania a vyhodnotenia dostupných štatistických a iných údajov o životných nákladoch, nákladoch na domácnosť, o výške dôchodkov hmotného zabezpečenia, o cenách sociálnych služieb a iných nákladov s tým spojených. Predmetom skúmania je materiálne uplatnenie práva seniora na poskytnutie sociálnej služby.

Správu verejnej ochrankyne práv k tejto priorite si môžete pozrieť tu:

Správa o ochrane a uplatňovaní základných práv a slobôd v činnosti orgánov verejnej správy vo vzťahu k seniorom (júl 2014)

5. Prieskum plnenia opatrení a vyvodzovanie zodpovednosti za ich plnenie

Verejná ochrankyňa práv medzi priority zaradila aj systematické sledovanie a štvrťročné vyhodnocovanie plnenia v minulosti prijatých opatrení z podnetov a všetkých prieskumov, predbežné zisťovanie výskytu prieťahov v tých súdnych konaniach, v ktorých existuje nález ústavného súdu o porušení základných práv podľa čl. 46 a čl. 48 ústavy, alebo zistenie verejného ochrancu práv o porušení čl. 48 ústavy.