Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová na základe svojej doterajšej činnosti
a zistení zadefinovala aktuálne odborné otázky a určila nové priority
pre svoju činnosť na rok 2013

1.  Dostupnosť právnej pomoci zaisteným cudzincom.

Informácie o tom, že legislatívne zmeny účinné od 1. januára 2013 mali zhoršiť prístup cudzincov zaistených na území SR  k právnej pomoci, viedli verejnú ochrankyňu práv k prieskumu z vlastnej iniciatívy, ktorý sa uskutočnil v období marec - apríl 2013. Výsledkom prieskumu v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach je Správa verejnej ochrankyne práv o dostupnosti právnej pomoci zaisteným štátnym príslušníkom tretích krajín (jej úplné znenie si môžete prečítať TU), ktorá obsahuje aj konkrétne odporúčania.

2.  Stravovanie a prístup k zdravotnej starostlivosti v ústavoch pre výkon väzby, v ústavoch pre výkon trestu a v nápravnovýchovných zariadeniach pre mladistvých.

Na základe viacerých podnetov od väzňov, ktoré sa týkali stravovania a poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých ústavoch, sa verejná ochrankyňa práv rozhodla vykonať prieskum dodržiavania základných práv a slobôd väzňov zameraný práve na tieto oblasti. Úlohou prieskumu bolo zistiť, či sú v ústavoch pri poskytovaní stravovania a zdravotnej starostlivosti dodržiavané základné práva väzňov, napríklad právo na dôstojnosť, dôstojné zaobchádzanie, na ochranu súkromia, na rešpektovanie súkromného života. Predmetom prieskumu preto bolo predovšetkým zisťovanie bežnej praxe ústavov. Jeho zistenia, závery a návrhy opatrení verejná ochrankyňa práv zhrnula v
Správe o dodržiavaní základných práv osôb umiestnených v ústavoch na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody z hľadiska ich prístupu k zdravotnej starostlivosti a o ich stravovaní (úplné znenie si môžete prečítať TU)

3.  Uplatňovanie a vykonávanie práva na vzdelávanie rómskej a rusínskej národnostnej menšiny, so zameraním na prístup k vzdelávaniu a zaraďovaniu detí do predškolskej prípravy a do školského vzdelávania a na vzdelávanie v materinskom jazyku rusínskej národnostnej menšiny.
Správa verejnej ochrankyne práv o uplatňovaní práva na vzdelanie detí/žiakov príslušníkov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (jej úplné znenie si môžete prečítať TU)

4. Plnenie niektorých zákonných povinností uložených orgánom sociálnoprávnej ochrany, najmä v oblasti vykonávania funkcie kolízneho opatrovníka.
Správa verejnej ochrankyne práv o napľňaní povinnosti štátu poskytovať dieťaťu ochranu jeho práv a záujmov v prípade stretu právnych záujmov - kolízie práv (jej úplné znenie si môžete prečítať TU)

5.  Prieskum postupu orgánov verejnej správy, samosprávy a verejnej moci pri nútenom vysťahovaní.

6.  Dodržiavanie práv maloletého umiestneného v reedukačnom centre.

Na základe viacerých preskúmavaných podnetov verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v marci 2013 rozhodla o vykonaní prieskumu dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačných centrách. Tento prieskum bol zameraný na preskúmanie činnosti centra z pohľadu:
1) či opatrenie štátu, akým je obmedzenie osobnej slobody detí umiestnených v reedukačnom centre, v ich prípade plní štátom deklarovaný účel, ktorým je výchovný dohľad, výchova a vzdelávanie detí vrátane prípravy na budúce povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do  pôvodného sociálneho prostredia;
2) či prax, ktorou centrum napĺňa jemu štátom zverené poslanie, je  zárukou dodržiavania základných práv a slobôd v ňom umiestnených detí.

Odborná pracovná skupina Kancelárie verejného ochrancu práv výsledky svojich prieskumov zhrnula v nasledujúcich správach, ktoré obsahujú množstvo závažných zistení, ako aj konkrétne odporúčania a návrhy opatrení: 
Správa o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačnom centre - HLOHOVEC (jej úplné znenie si môžete prečítať TU)

Správa o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačnom centre - SOLOŠNICA (jej úplné znenie si môžete prečítať TU)

Správa o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačnom centre - ČERENČANY (jej úplné znenie si môžete prečítať TU)

Správa o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačnom centre - ZLATÉ MORAVCE (jej úplné znenie si môžete prečítať TU)

Správa o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačnom centre - BAČKOV (jej úplné znenie si môžete prečítať TU)

Správa o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačnom centre - SPIŠSKÝ HRHOV (jej úplné znenie si môžete prečítať TU)